skip to Main Content

Att mäta och följa segregation

För att kunna minska och motverka segregation behövs kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut. Först då är det möjligt att veta var relevanta insatser ska sättas in. Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling. Insatserna kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.

Arbete mot segregation

Segregation är ingen naturlag – den går att påverka. För att kunna förändra ett segregerat samhälle och förbättra invånarnas möjligheter till goda uppväxt- och levnadsvillkor, oavsett var de bor, är det viktigt med kunskap om vad som fungerar för att minska och motverka segregation.
Tre Kottar På Rad. Två Som är Lika I Färg Och Form Står Närmare Varandra, Medan En Står Ensam.

Individuella preferenser

Segregation påverkas både av strukturella orsaker och de preferenser och beteenden som individen själv styr över. Preferenser handlar om vad människor föredrar och tycker om, till exempel om att trivas i ett visst område. Beteendet är den faktiska handlingen, till…

Två Bostadsområden Som Skiljs åt Av En Järnväg.

Strukturella orsaker

Strukturella orsaker innefattar de möjligheter och de restriktioner som finns i samhället och som inte är valbara för individen själv. Inkomstskillnader påverkar Svensk forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ökad inkomstojämlikhet och ökad socioekonomisk boendesegregation och att…

Rött Torp Vid Vattenbryn. I Bakgrunden Syns Miljonprogramsbebyggelse.

Segregationens historia i Sverige

Segregation är inte en nutida företeelse utan har funnits i Sverige under en lång tid. Genom åren har den dock sett lite olika ut. Dagens socioekonomiska boendesegregation har utvecklats i takt med industrialiseringen och med att det moderna samhället vuxit…

Fyra Personer Med Vita Tröjor Och En Person Med Svart Tröja Håller Varandra I Händerna.

Hur hör segregation och integration ihop?

Segregation och integration är två separata begrepp som ofta blandas ihop. Segregation och integration är inte samma sak men de två begreppen ska inte heller ses som varandras motsatser. De beskriver snarare två olika processer. Två olika processer Segregation handlar…

Fotografi På Tunnelbana Som åker över En Järnvägsbro.

Vad beror segregationen på?

Generellt brukar forskningen lyfta fram två orsaksförklaringar till hur segregation uppstår: strukturella orsaker samt individuella preferenser. Både samhället och individen påverkar – och påverkas Strukturella orsaker innefattar de möjligheter och de restriktioner som finns i samhället och som den enskilda…

Bild På Fyra Personer I Vit T-shirt Som Står Mot En Stenvägg. En Person I Svart T-shirt Står Lite Avskilt Från De Andra.

Vad är segregation?

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrunder och…

Fotografi På Olika Slags Bostäder.

Nationell strategi för att minska och motverka segregation

År 2018 tog regeringen fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Där anges inriktningen för arbetet under perioden 2018–2028. Det övergripande målet med strategin är ”Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla”.
Fotografi På Villaområde, Miljonprogramshus Och Nybyggda Bostadsrätter.

Områdestyper

Det har tidigare saknats en vedertagen definition av exempelvis områden med socioekonomiska utmaningar, men även av andra typer av områden, så som områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Därför har Delmos och SCB skapat en områdesindelning där Regionala Statistikområden (RegSO:n) i hela Sverige har delats in utifrån deras socioekonomiska förutsättningar.
Back To Top