skip to Main Content

Hållbara städer och samhällen - SIS-remiss 19990

Yttrande Delegationen mot segregation ställer sig positiv både till innehåll och angreppssätt i dokumentet ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Myndigheten bedömer att vägledningen ger…

Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling? Det står i fokus på Agenda 2030 i Väst forumträff, där Delegationen mot segregation deltar.…

Regeringsuppdrag: Delmos ska ta fram ett index

Delegationen mot segregation har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett index för att belysa socioekonomiska faktorer. – Socioekonomisk segregation handlar om många olika aspekter som hänger ihop och förändras hela tiden. Ett index blir en viktig pusselbit…

Ytterligare 13 aktörer får statsbidrag

Regeringen har nu ändrat anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar under 2020. Därför kan Delmos nu fördela medel till ytterligare 13 aktörer.  Tolv av de aktörer som nu beviljas statsbidrag för att minska och motverka segregation är ideella föreningar och stiftelser. Dessa organisationer verkar bland annat i Värmland, Dalarna och Stockholmsområdet. Det blir därmed en…

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Sammanfattning Delegationen mot segregation ser positivt på ett sammanhållet system för validering eftersom det kan vara en av flera insatser som behövs för att motverka segregation. Myndigheten anser att utredningen redovisar förslag som sammantaget kan leda till en positiv utveckling.…

Ny kunskapsöversikt om boendesegregation

Det är viktigt att utgå från kunskap i arbetet med att minska och motverka segregation. Det bedrivs mycket forskning om segregation inom olika forskningsmiljöer, av forskargrupper och inom enskilda forskningsprojekt. Delmos har gett Ramboll i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt om segregation för att ge en bild av hur forskningen om segregation har utvecklats i Sverige under de senaste decennierna. 

Långtidsutredningen 2019

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation har läst Långtidsutredningen med…

Back To Top