skip to Main Content

FAQ Statsbidrag – kommuner och regioner

Nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna gällande myndighetens utlysning av statsbidrag till kommuner och regioner.

Kommunalförbund kan likställas vid kommun eller region i enlighet med kommunallagens bestämmelser och kan därför söka statsbidrag från Delegationen mot segregation. Kommunförbund och kommunala bolag kan inte söka statsbidrag.

Utlysningen 2020 sker delvis på andra premisser. Det finns i år en starkare betoning på att stödja insatser som tar sig an bakomliggande faktorer, fokuserar på helheten och har ett långsiktigt perspektiv. Det går att utforma ansökan utifrån befintlig kunskap från exempelvis kartläggningarna 2018. Ni behöver dock skriva en ny ansökan.

Delegationen mot segregations roll är att stödja ett utvecklingsarbete som inte är beroende av årlig finansiering via statsbidrag. Det handlar bland annat om att stötta utvecklandet av kunskap lokalt så att detkan påverka val av insatser eller åtgärder nu och på sikt. Det handlar också om att kommunen eller regionen ska utveckla eller etablera varaktiga strukturer som innebär att segregationsfrågorna tas an på ett mer samordnat sätt. Det innebär att ni ska söka för ett utvecklingsarbete som leder till förändring på sikt. Däremot kan myndigheten inte förmedla bidrag för mer än ett år i taget enligt vad förordningen anger.

Det finns inget beloppstak i denna utlysning. Myndigheten kommer att bedöma om ansökt belopp är rimligt i relation till beskrivna insatser och tiden för genomförande. Myndigheten kan sammantaget fördela högst 57 miljoner kronor till kommuner och regioner i utlysningen 2020.

Det går inte att bedöma nu. Delegationen mot segregations roll är att stödja ett utvecklingsarbete som inte är beroende av årlig finansiering via statsbidrag. Det handlar bland annat om att utveckla kunskap lokalt och som kan påverka val av insatser eller åtgärder. Det handlar också om att utveckla eller etablera strukturer som kan ta sig an segregationsfrågorna på ett mer samordnat sätt.

Delegationen mot segregation följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En sökande organisation ska alltid ta kontakt med myndigheten om det uppstår förändringar i verksamheten i förhållande till vad myndigheten har beviljat bidrag för.

Nej, det räcker inte. Segregationen är relationell. Det betyder att det är relationen mellan områden som är av betydelse – det är inte ett enskilt bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan en hel kommun eller region. Ansökan bedöms utifrån helhetsperspektiv.

Ja, det är möjligt under förutsättning att kommunen/regionen har kunskap om skillnader mellan olika geografiska områden och har analyserat dessa samt kan beskriva denna kunskap.

Ja, det är möjligt under förutsättning att kommunen/regionen har kunskap om skillnader mellan olika geografiska områden och har analyserat dessa och kan beskriva denna kunskap. Vi kommer att bedöma vilken kunskap som ligger till grund för att ni vill ta reda på bakomliggande orsaker.

Nej, insatsen behöver ske i samverkan med andra aktörer och i ett sammanhang där flera olika insatser görs som leder till långsiktig förändring.

Ja, med utgångspunkt från att samordning sker och att respektive aktörs roll är tydlig.

Ja, under förutsättning att anslaget inte täcker ordinarie arbete. Det är viktigt att arbetet bidrar till ett sektorsövergripande och långsiktigt arbete som inte funnits tidigare. Intentionen ska vara att arbetet integreras i ordinarie verksamhet.

Beviljade medel ska vara förbrukade den 15 april 2021 och slutredovisning ska lämnas senast den 15 juni 2021. Arbetet förväntas ha ett långsiktigt perspektiv och den tid som medlen beviljas för kan ses som en uppstartsperiod.

Ja, men sådana aktiviteter behöver vara en del av ett strategiskt och långsiktigt arbete och inte en del av det ordinarie arbetet. Det förutsätter att det finns en kunskapsbas om segregation och vilka lokala prioriteringar som behöver göras.

Delegationen mot segregation uppmuntrar samarbete mellan olika kommuner. En kommun behöver dock ha en samordnande roll och hålla i kontakten/vara juridiskt ansvarig gentemot Delegationen mot segregation. Respektive aktörs roll behöver vara tydlig.

Senast uppdaterad : 14 okt, 2020
Back To Top