skip to Main Content

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner kunde under 2020 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Även ideella föreningar och stiftelser kunde söka medel.

Länk till Ideella föreningar och stiftelser

Kommunalförbund kunde också söka statsbidrag från Delegationen mot segregation.

Utlysningen av statsbidrag 2020 är stängd.

Syftet med statsbidragen

Syftet med statsbidragen är att stimulera sektorsövergripande samordning av arbete för att minska och motverka segregation. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad kunskap om segregationens nuläge, orsaker eller hur insatser genomförs för att motverka den. Syftet med utlysningen är också att bidra till strategisk samverkan och gemensamt agerande, med kunskap om segregation som bas.

Kommuner och regioner kunde under 2020 söka bidrag för:

  • Ta fram och utveckla kunskap om segregationens nuläge, orsaker och insatser för att minska och motverka den.
  • Strategisk samverkan och gemensamt agerande.

Ansökningar under 2020

Under 2020 kom det in 272 ansökningar om statsbidrag till Delegationen mot segregation. Av dessa kom 67 från kommuner och regioner.

Den 12 juni 2020 fattade myndigheten beslut om bifall av 57 ansökningar, varav 38 från kommuner och regioner.

Den 25 juni 2020 ändrade regeringen anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar. Det innebär att Delmos kunnat fatta beslut om att fördela statsbidrag till ytterligare en kommun, samt ge tilläggsbidrag till en av de tidigare beviljade kommunerna.

Det innebär att totalt 39 kommuner och regioner nu har beviljats statsbidrag 2020.

De har fått bidrag

De ansökningar som myndigheten har gett bifall har det gemensamt att de i hög grad fokuserat på ett kunskapsbaserat och sektorsövergripande arbetssätt i relation till segregation och arbetet förväntas leda till en långsiktig förändring.

I utlysningen för 2020 har Delegationen mot segregation prioriterat insatser som kan implementeras i ordinarie verksamhet och om en samordning, kunskaps- och metodutveckling som har skett i samråd med relevanta aktörer.

Lista över beviljade bidrag kommuner och regioner

Om er kommun/region har fått bidrag

Om er kommun eller region har fått bidrag, kommer ni efter sommaren att få information om hur läges- och slutrapporteringen av bidragen ska ske.
Under hösten 2020 följer Delegationen mot segregation upp kommuners och regioners arbete med segregationsfrågorna. Myndigheten kommer att arrangera aktiviteter för att främja lärande mellan aktörer som arbetar med liknande upplägg och förutsättningar. Förhoppningen är att dialogen kan leda till att utveckla arbetet för att kunna ta sig an de bakomliggande orsakerna till segregationen.

Ni som har blivit beviljade statsbidrag av Delegationen mot segregation ska synliggöra det i ert arbete. Det ska göras synligt varje gång ni kommunicerar den verksamhet som ni gör för att minska och motverka segregation inom ramen för myndighetens finansiering. Stödet ska synliggöras med hjälp av en stödlogga.

Ladda ned stödloggan i jpg här

Ladda ned stödloggan i png här

Ladda ned riktlinjer för användandet av stödloggan här

Om ni behöver loggan i ett annat format, skicka e-post till bidrag@delmos.se.

Vägledande underlag

Utlysningstext statsbidrag 2020

Faktablad om segregation

Vägledning till kommuner och regioner

Vanliga frågor och svar om utlysningen 2020

Lästips

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation

Vägledning ideella föreningar och stiftelser

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramböll på uppdrag av Delegationen mot segregation)

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

“En demokrati för alla?”

Viktiga datum

23 mars 2020: Utlysning öppnar
15 maj 2020: Sista ansökningsdag
12 juni 2020: Tidigast beslut om statsbidrag
17 juni 2020: Första utbetalning till de som beviljats bidrag
1 juli-31 oktober: Period 1
1 november-15 april 2020-2021: Period 2
15 november 2020: Sista dag att skicka in lägesrapport
1-7 december 2020: Delmos gör den andra utbetalningen (senast tre veckor efter godkänd lägesrapport).
15 april 2021: Sista dag att använda bidraget
15 juni 2021: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation

Kontakt

Har ni frågor kan dessa skickas via e-post till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00, ange att du har frågor om statsbidrag.

Senast uppdaterad : 10 maj, 2021
Back To Top