skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

FAQ Statsbidrag – ideella föreningar och stiftelser

Nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna gällande myndighetens utlysning av statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser.

Nej, insatsen behöver ske i samarbete med andra ideella föreningar och/eller stiftelser som uppfyller kriterierna och ske i ett sammanhang där flera olika insatser görs som leder till långsiktig förändring. Verksamheten bör även involvera en kommun.

Nej, förordningen anger att det är ideella föreningar och stiftelser som kan söka bidrag.

Nej, föreningar och stiftelser på regional och nationell nivå kan också söka så länge de uppfyller kraven i förordningen, exempelvis lokal förankring.

Ideella föreningar och stiftelser kan ansöka om statsbidrag för att ta fram kunskap om bland annat segregationens nuläge, konsekvenser eller orsaker. Kunskapen kan baseras på exempelvis fokusgrupper, intervjuer eller insamling av tidigare studier. En ansökan som kan visa på ett stöd från en kommun kan komma att prioriteras, men framtagandet av kunskapen behöver inte samordnas med kommunen. Se Vägledning ideella föreningar och stiftelser

Lokal förankring i ett område kan innebära att er organisation till exempel:

  • har verksamhet i det berörda området,
  • har mandat för ett operativt eller strategiskt arbete och legitimitet hos boende, andra organisationer eller kommunen,
  • har kunskap om hur en särskild målgrupp kan nås,
  • har kunskap om vilka specifika metoder som kan vara framgångsrika i just det området.

En nationell eller regional organisation bör kunna visa på delaktighet och inflytande från lokala aktörer och/eller involvering och delaktighet av invånarna.

Utlysningen 2020 sker delvis på andra premisser. Det finns i år en starkare betoning på ett långsiktigt arbete, prioriteringar med stöd från en kommun och att åtgärden kan beaktas ur ett helhetsperspektiv. Det går att utforma ansökan utifrån befintlig kunskap från exempelvis kartläggningarna 2018. Ni behöver dock skriva en ny ansökan.

Ja, om ni bedömer att det tillför något ytterligare till ansökan.

Delegationen mot segregations roll är att stödja ett utvecklingsarbete som inte är beroende av årlig finansiering via statsbidrag. Det handlar bland annat om att stötta utvecklandet av kunskap lokalt så att det kan påverka val av insatser eller åtgärder nu och på sikt. Det handlar också om att aktörer på lokal nivå ska utveckla eller etablera varaktiga strukturer som innebär att segregationsfrågorna tas an på ett mer samordnat sätt. Det innebär att ni ska söka för ett utvecklingsarbete som leder till förändring på lång sikt. Däremot kan myndigheten inte förmedla bidrag för mer än ett år i taget enligt vad förordningen anger.

Nej, det finns inget beloppstak i denna utlysning. Myndigheten kommer att bedöma om ansökt belopp är rimligt i relation till beskrivna insatser och tiden för genomförande. Myndigheten kan sammantaget fördela högst 25 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser i utlysningen 2020.

Det går inte att bedöma nu. Delegationen mot segregations roll är att stödja ett utvecklingsarbete som inte är beroende av årlig finansiering via statsbidrag. Det handlar bland annat om att utveckla kunskap lokalt och som kan påverka val av insatser eller åtgärder. Det handlar också om att utveckla eller etablera strukturer som kan ta sig an segregationsfrågorna på ett mer samordnat sätt.

Delegationen mot segregation följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En sökande organisation ska alltid ta kontakt med myndigheten om det uppstår förändringar i verksamheten i förhållande till vad myndigheten har beviljat bidrag för.

Nej, det är möjligt för en organisation ta emot ett verksamhetsbidrag och komplettera med ett statsbidrag.

Nej det går inte att söka statsbidrag för samma insats. Men organisationen kan ha finansiering från olika myndigheter.

Ja, det går bra att söka för flera geografiska områden. Delegationen mot segregation bedömer ansökan utifrån villkoren i förordningen. Ni behöver till exempel ha ett pågående arbete och en lokal förankring i de geografiska områdena och arbetet ska göras i samarbete med andra ideella organisationer/stiftelser. En ansökan som kan visa på ett stöd från en kommun kan komma att prioriteras.

Ja, med utgångspunkt från att samordning sker och att respektive aktörs roll är tydlig. Samverkan ska framgå i ansökan.

Det är upp till organisationen att själv besluta om vilken nivå som ansökningar till Delegationen mot segregation ska komma ifrån. Myndigheten ser gärna att det sker en intern samordning och ett ställningstagande kring ansökningar från organisationen.

Beviljade medel ska vara förbrukade den 15 april 2021 och slutredovisning ska lämnas senast den 15 juni 2021. Slutrapporteringsblankett publiceras på myndighetens webbplats inom några veckor. I slutrapportblanketten behandlas de områden som nämns i ansökningshandlingen. Eventuellt kan det vara aktuellt att bifoga handlingar utifrån exempelvis kunskapssammanställningar eller nulägesanalyser som tas fram.

Arbetet förväntas ha ett långsiktigt perspektiv och den tid som medlen beviljas för kan ses som en uppstartsperiod.

Senast uppdaterad : 23 apr, 2020
Back To Top