skip to Main Content

FAQ statsbidrag 2021 – ideella organisationer

Nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna gällande myndighetens utlysning av statsbidrag till ideella organisationer.

I den här utlysningen vill myndigheten stimulera till ett strategiskt och långsiktigt arbete där olika organisationer samarbetar för att nå resultat. Stora etablerade organisationer har ofta större kapacitet än små och har därför bättre förutsättningar att vara en samlande kraft lokalt. Däremot finns det inget i regelverket som hindrar att en ideell organisation med begränsad kapacitet ansöker om medel.

Ja, det är bra om ni fördjupar eller etablerar en samverkan med näringslivet, exempelvis i en styrgrupp eller en referensgrupp. Däremot får enbart ideella organisationer driva verksamhet med stöd av statsbidraget. Verksamhetsmedel får inte överföras till vinstdrivande verksamheter för genomförande av åtgärder. Däremot kan ni anlita företag för att utföra tjänster (såsom layout av produkter eller genomförande av utvärderingar).

Ett sektorsövergripande arbete involverar aktörer från flera olika samhällssektorer. Det kan till exempel handla om samverkan mellan civilsamhällets organisationer (föreningar/stiftelser/trossamfund), offentlig sektor (kommuner/regioner/myndigheter), näringsliv och akademi (forskare och universitetsvärlden).

Ett tvärsektoriellt arbete innebär att en fråga genomsyrar olika delar och områden av en verksamhet. I beslut som fattas inom ett politikområde behöver man då också ta hänsyn till hur det påverkar andra politikområden. Till exempel påverkas den lokala segregationen av bland annat kommunens näringslivsstrategi och policy kring bostadsförsörjning och markanvändning. Samtidigt får den lokala segregationen konsekvenser för kommunens socialtjänst och brottsförebyggande arbete. För att motverka segregation behöver därför kommunala förvaltningar och nämnder samverka .

Det tvärsektoriella arbetet kallas även av många kommuner för sektorsövergripande.

Huvudregeln är att bidragen är ettåriga. Delegationen mot segregation kan undantagsvis bevilja bidrag för mer än ett år till ideella organisationer. Det handlar då om organisationer där verksamheten är inriktad på att skapa långsiktiga samverkansstrukturer. Bidrag kan ges för maximalt tre år.

Utgångspunkten är att organisationerna själva är bäst på att avgöra vilka kostnader som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera väl. Delegationen mot segregation gör bedömningar av vad som är en rimlig kostnad. Om det finns delar av ansökan som Delmos bedömer saknar relevans för att minska och motverka segregation, kan myndigheten justera ned det sökta beloppet och sedan bevilja resterande delar av ansökan.

Bidragen fördelas som vanligt men myndigheten kommer att vara uppmärksam på att de föreslagna aktiviteterna kan genomföras under en pandemi. En ansökan får gärna innehålla en plan B som utgår från att möten mellan människor ska undvikas.

Delmos har möjlighet att svara på frågor som rör bidragets tillämpning per mejl och telefon, men kan inte läsa eller kommentera en enskild ansökan eller ett utkast till en ansökan.

Aktörer som har beviljats medel 2020 ska lämna in en slutredovisning senast den 15 juni 2021 för de medlen. De kan även komma in med en ansökan utifrån utlysningen som görs 2021.

Senast uppdaterad : 10 mar, 2021
Back To Top