skip to Main Content

FAQ statsbidrag 2021 – kommuner och regioner

Nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna gällande myndighetens utlysning av statsbidrag till kommuner och regioner.

Ett sektorsövergripande arbete involverar aktörer från flera olika samhällssektorer. Det kan till exempel handla om samverkan mellan civilsamhällets organisationer (föreningar/stiftelser/trossamfund), offentlig sektor (kommuner/regioner/myndigheter), näringsliv och akademi (forskare och universitetsvärlden).

Ett tvärsektoriellt arbete innebär att en fråga genomsyrar olika delar och områden av en verksamhet. I beslut som fattas inom ett politikområde behöver man då också ta hänsyn till hur det påverkar andra politikområden. Till exempel påverkas den lokala segregationen av bland annat kommunens näringslivsstrategi och policy kring bostadsförsörjning och markanvändning. Samtidigt får den lokala segregationen konsekvenser för kommunens socialtjänst och brottsförebyggande arbete. För att motverka segregation behöver därför kommunala förvaltningar och nämnder samverka .

Det tvärsektoriella arbetet kallas även av många kommuner för sektorsövergripande.

Utgångspunkten är att organisationerna själva är bäst på att avgöra vilka kostnader som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera väl. Delegationen mot segregation gör bedömningar av vad som är en rimlig kostnad. Om det finns delar av ansökan som Delmos bedömer saknar relevans för att minska och motverka segregation, kan myndigheten justera ned det sökta beloppet och sedan bevilja resterande delar av ansökan.

Bidragen fördelas som vanligt men myndigheten kommer att vara uppmärksam på att de föreslagna aktiviteterna kan genomföras under en pandemi. En ansökan får gärna innehålla en plan B som utgår från att möten mellan människor ska undvikas.

Delmos har möjlighet att svara på frågor som rör bidragets tillämpning per mejl och telefon, men kan inte läsa eller kommentera en enskild ansökan eller ett utkast till en ansökan.

Aktörer som har beviljats medel 2020 ska lämna in en slutredovisning senast den 15 juni 2021 för de medlen. De kan även komma in med en ansökan utifrån utlysningen som görs 2021.

För att kunna bedöma er ansökan behöver vi få kunskap om förstärkningens omfattning i relation till nuvarande verksamhet. Ni kan ange i procent eller i fasta belopp.

Ansökan ska vara kommun- eller regionövergripande. Det räcker inte med en ansökan som endast omfattar en eller två förvaltningar då segregationsarbetet behöver vara sektorsövergripande för att ge effekt.

Det är kommunen själv som avgör hur beslutet formellt ska fattas. Ansökan ska därför signeras enligt gällande delegationsordning i kommunen.

Senast uppdaterad : 10 mar, 2021
Back To Top