skip to Main Content

Frågor att besvara i ansökan om statsbidrag – vissa ideella organisationer

I samband med utlysningen av statsbidrag 2021 lanserar Delmos ett digitalt ansökningssystem i form av en e-tjänst. Ansökan om statsbidrag för att minska och motverka segregation kommer därför att göras helt digitalt. Utlysningen och e-tjänsten öppnar senare under februari, men redan nu kan du förbereda din digitala ansökan. På den här sidan hittar du bland annat frågor och uppgifter som vi kommer att fråga efter i e-tjänsten gällande ideella organisationer.

Uppgifter om er organisation som ska fyllas i

 • Sökande, namn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Postnummer och postadress
 • Allmän växeltelefon och e-post
 • Plusgiro eller bankgironummer
 • Typ av organisation
 • Kontaktperson, namn, telefon, e-post
 • Firmatecknare

Formella förutsättningar som ska intygas

 • Är organisationen behörig att söka i sin juridiska form?
 • Bedriver organisationen verksamhet i Sverige utan vinstsyfte?
 • Har organisationen bedrivit verksamhet under minst två år före denna ansökan om bidrag?
 • Respekterar organisationen i sin verksamhet demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering?
 • Har organisationen skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten?
 • Är organisationen i likvidation och/eller försatt i konkurs?
 • Driver organisationen en verksamhet som gör att ett bidrag skulle utgöra statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EU:s statsstödsregler)?
 • Har ni fått eller sökt om annat statsbidrag för samma verksamhet som ansökan avser?
 • Ange vem ni har fått bidrag från och med vilket ändamål och belopp alternativt när i tid som besked om eventuellt bidrag väntas ske
 • Har organisationen lokal förankring i det eller de områden där verksamheten ska bedrivas?
 • Beskriv den lokala förankringen
 • Intygar ni att den eller de organisationer som ni samarbetar med i åtgärderna som ni söker statsbidrag för uppfyller de formella krav som ställs i förordningen (2018:119) 3 §?
 • Ange namn, organisationsnummer, kontaktpersoner samt telefon och e-post till kontaktpersoner för samtliga organisationer ni samarbetar med (intygandet ovan gäller samtliga dessa organisationer)

Obligatoriska bilagor som ska bifogas i e-tjänsten

 • Stadgar eller stiftelseförordnande
 • Rätt att företräda organisationen
 • Årsmötesprotokoll
 • Räkenskaper
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse

Det kommer även att finnas möjlighet att bifoga fler bilagor för den som behöver det.

Aspekter som ska beskrivas i e-tjänsten

 • Nuläge
 • Behov
 • Den insats ni ansöker om medel för att genomföra
 • Vilka perspektiv, till exempel jämställdhet och Agenda 2030, som kommer tas in i ert arbete
 • Ifall ni gör särskilda insatser eller anpassningar utifrån den pågående coronapandemin
 • Förväntade resultat på kort och lång sikt
 • Verksamhetens förankring
 • Hur samverkan ska utformas och genomföras
 • Organisationens ansvarsfördelning med fokus på bemanning, roller och ansvar
 • Om det finns stöd av en kommun eller region
 • Uppföljning och lärande
 • Kommunikation

Uppgifter som ska anges i e-tjänsten

 • Ansökans inriktning. Ett eller flera alternativ är möjliga av följande:
  • Kunskaps- och metodutveckling
  • Gemensamt agerande och strategisk samverkan kring segregation
  • Direkta insatser som tar utgångspunkt i lokala och regionala behov
 • Tematisk inriktning (exempelvis boende, arbetsmarknad etc)
 • Målgruppsprofil (exempelvis civilsamhälle lokalt, allmänhet etc)
 • Inkluderade perspektiv i arbetet (exempelvis mänskliga rättigheter, jämställdhet etc)
 • Berörda geografiska områden (regioner, kommuner och RegSo)
 • Samverkansaktörer och hur ni ska samverka
 • Tidsplan period ett (1 maj till och med 31 oktober 2021)
 • Tidsplan period två (1 november 2021 till och med 30 april 2022)
 • I vissa fall även en tidsplan för år två och tre
 • Vem som ska signera ansökan och försäkra uppgifterna (personens/personernas personnummer, förnamn, efternamn, e-post och befattning)

Budget

Under avsnittet budget i e-tjänsten ska ni fylla i era beräknade kostnader för både period ett och två (samt för år två och tre om ansökan gäller för en period längre än tolv månader).  Bland annat kan följande kostnader anges i e-tjänsten:

 • Lön
 • Overhead
 • Möte och konferenser
 • Kommunikation
 • Övriga externa kostnader (dessa kostnader ska också specificeras)
 • Sökt totalsumma

Läs mer:

Uppdateringar i förordningarna för statsbidrag för att minska och motverka segregation 2021

För kommuner och regioner: Frågor att besvara i ansökan om statsbidrag för kommuner och regioner

Senast uppdaterad : 9 feb, 2021
Back To Top