skip to Main Content

Vilka ska samverka?

Bild på flera händer som håller i varandra.

Segregation förekommer inom flera sakområden och på flera nivåer. För att skapa förändring och se resultat behöver de aktörer som har mandat och möjlighet att påverka utvecklingen vara involverade och samverka tillsammans. Nedan listas exempel på aktörer som har en roll i arbetet med att minska och motverka segregation:

  • Flera myndigheters ansvarsområde rör arbete inom samhällsområden som är centrala för segregationsutvecklingen. Det kan exempelvis handla om Boverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen eller Polisen. Myndigheterna ansvarar för ett nationellt perspektiv på segregation inom respektive sakområde och flera av dem har verksamhet på lokal nivå där samverkan sker med berörda aktörer.
  • Regionerna kan spela en viktig roll genom ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna som jämlik hälsa och uppdraget att minska hälsoskillnader i samhället mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar.
  • Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter som har påverkan på segregation, som till exempel utbildning, plan- och byggfrågor, bostäder, trygghet och social omsorg.
  • Det civila samhällets organisationer kan i samverkan med varandra och med det offentliga bidra till att lösa utmaningar som det offentliga inte kan göra på egen hand. Ideella föreningar och stiftelser kan skapa social sammanhållning, arbetstillfällen, verksamhet i glesbygd och mycket annat. Det civila samhället har också en roll i att mobilisera de lokala krafterna och lyfta fram kunskap och erfarenheter från medborgare som drabbas av segregationens negativa konsekvenser. För att få ut maximal effekt av arbetet mot segregation behöver det ske en samordning så att resursutnyttjandet blir effektivt. Det kan behöva etableras lokala mötesplatser för det civila samhället i områden med socioekonomiska utmaningar.
  • Näringslivet är en annan viktig aktör som bidrar både med arbetstillfällen och kunskap i närområdet.
  • Forskningen har en viktig roll i segregationsarbetet. Både genom att tillgängliggöra aktuell kunskap om segregationens orsaker och konsekvenser men också att utveckla eller utvärdera verkningsfulla arbetssätt och metoder i arbetet för att minska och motverka segregation, till exempel genom följeforskning.

Det finns redan idag strategisk samverkan mellan nyckelaktörer inom olika områden, till exempel mellan kommun och den lokala polismyndigheten i det brottsförebyggande arbetet eller mellan civilsamhällesorganisationer på plats i olika bostadsområden. Samordning av insatser för att minska och motverka segregation kan med fördel bygga på de samarbeten som redan finns.

Senast uppdaterad : 25 maj, 2020
Back To Top