skip to Main Content

Myndigheter och statsbidrag med koppling till arbete mot segregation

Bild på flera händer som håller i varandra.

Det är viktigt att myndigheter samordnar sina insatser i arbetet mot segregation, och att olika aktörer känner till de olika myndigheternas uppdrag. Det innebär nämligen att det blir lättare att arbeta tydligt, effektivt och mer sammanhållet för att minska och motverka segregation.

Arbetar mot segregation

Myndigheter är centrala aktörer i lokala och regionala insatser för att motverka strukturella orsaker till segregation. De är också centrala aktörer för att öka långsiktiga effekter av insatser som förbättrar situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. En rad myndigheter delar också ut statsbidrag som kan ha bäring på arbetet med att motverka segregation.

Det pågår också många stödjande insatser mot segregation nationellt. Några exempel är tidiga samordnade insatser för barn och unga, arbetsmarknadsinsatser mot särskilda målgrupper som exempelvis utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, samt effektiv samordning för trygghet (EST) som är ett kunskapsbaserat arbetssätt för att bryta brottslighet.

Överlappande uppdrag

Olika myndigheter behöver samordna sina insatser för att de ska komplettera och stärka varandra i arbetet med att minska och motverka segregation. Och olika aktörer behöver känna till de olika myndigheternas uppdrag och hur de överlappar och kompletterar varandra. Aktörerna kan då arbeta sammanhållet och långsiktigt för att bryta segregationen.

Delmos verkar för att sprida kunskap och stärka samverkan, så att olika mål och perspektiv inte krockar och så att insatser mot segregation därmed kan göras ännu mer sammanhållna och effektiva.

Olika myndigheter arbetar med de prioriterade områdena

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation har fem prioriterade sakområden identifierats. Dessa sakområden anses ha särskild vikt för att minska och motverka segregation. De är:

  • boende
  • arbete
  • utbildning
  • demokrati och civilsamhälle
  • brottslighet.

Det nationella ansvaret för de prioriterade områdena är fördelat på olika myndigheter. Här nedanför hittar du kortfattad information om flera av dessa myndigheter. Du hittar även information om andra myndigheter vars uppgifter har kopplingar till arbetet med att minska och motverka segregation. Vi listar här nedan även de aktörer som delar ut statsbidrag som kan ha bäring på arbetet mot segregation.

 

Myndigheter med koppling till arbetet med att minska och motverka segregation:

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, och bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt.

De arbetsmarknadspolitiska programmen kan omfatta många invånare i områden med socioekonomiska utmaningar, eftersom dessa områden ofta kännetecknas av lägre sysselsättning och högre långtidsarbetslöshet. Andra exempel på uppgifter med koppling till segregation är att Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för nyanländas etablering, och sedan 2017 arbetar myndigheten med en särskild strategi för matchning till jobb genom utbildning. Myndigheten deltar även i en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet, och samverkar med kommuner för att bland annat minska ungdomsarbetslösheten.

Arbetsförmedlingens webbplats

 

Barnombudsmannen (BO)

BO har i uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. BO bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället, och ska uppmärksamma brister i tillämpningen.

BO har vid tillfällen haft synpunkter som berört risker ur ett barnrättsperspektiv kopplat till ökad segregation. BO har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer. Myndigheten har även rättsliga befogenheter att begära information och att kalla in kommuner, landsting och myndigheter till överläggning.

Barnombudsmannens webbplats

 

Boverket

Boverket ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende.

Myndigheten stimulerar utveckling till ett hållbart samhällsbyggande genom ett proaktivt och kunskapsbaserat arbete med medborgaren i centrum. Det innebär att myndigheten arbetar brett med människors livsvillkor. Boverket verkar för att fler ska erbjudas bostad, med särskilt fokus på socioekonomiskt svaga hushåll. Myndigheten arbetar också med frågor som rör jämlikhet för alla människor, oavsett exempelvis kön, ålder och etnicitet.

Boverkets webbplats

 

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brås uppdrag är att verka för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik och tar fram fördjupade studier, utvärderingar och kartläggningar om brottsligheten och om rättsväsendets verksamheter och reformer.

Brå har identifierat områden med socioekonomiska utmaningar som ett utvecklingsområde för myndigheten. Myndigheten har också bedrivit ett antal forskningsprojekt där områden med socioekonomiska utmaningar är i fokus. Bostadsområdens betydelse för allmänhetens otrygghet och oro för brott är viktiga samhällsfrågor och som är ett utslag av segregationen. Brå fördelar även ekonomiskt stöd till bland annat utvärderingsinsatser och bistår med handledning i brottsförebyggande frågor.

Brås webbplats

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO ska verka för att diskriminering inte förekommer i samhället, samt verka för lika rättigheter och möjligheter. DO arbetar mot diskriminering kopplad till exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och ålder.

Diskriminering har identifierats som en viktig orsak bakom segregation. Segregationsfrågan är därför nära kopplad till DO:s arbete. DO utreder misstänkta överträdelser av diskrimineringslagen. DO arbetar också för att öka kunskap om diskriminering och om hur man kan främja lika rättigheter.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats

 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska bland annat verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, samt följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta.

Flera undersökningar har visat att folkhälsan är sämre i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra områden. Folkhälsomyndigheten ska särskilt analysera utvecklingen av hur hälsan påverkas av faktorer som har direkt eller indirekt koppling till segregation. Myndigheten ska även analysera hur dessa faktorer fördelas efter bland annat kön, etnisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning och ålder.

Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Forte initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten utvärderar även forskningens effekter och hur forskningsresultaten kan omsättas i praktiken samt sprider kunskap. Forte fördelar också pengar till forskning.

Forte har de senaste åren ägnat allt mer av sitt uppdrag åt att belysa segregationen och dess negativa konsekvenser. I Forskning i korthet beskriver Forte olika sätt att närma sig begreppet segregation, diskuterar mekanismer för segregation, och visar på metoder att mäta och analysera segregation.

Fortes webbplats

 

Försäkringskassan

Den svenska socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Myndigheten har bland annat hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

För många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet, ofta under långa perioder. Detta påverkar dessa personers socioekonomiska status och kan bidra till ökad segregation.

Försäkringskassans webbplats

 

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska samverka med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, regioner, civila samhället och näringslivet. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och stötta inom jämställdhetens områden.

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation slår fast att jämställdhet är ett av de perspektiv som genomgående ska genomsyra arbetet med att minska och motverka segregation. Enligt strategin ska också insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck genomföras. Jämställdhetsmyndigheten är därför en viktig aktör i det nationella segregationsarbetet.

Jämställdhetsmyndighetens webbplats

 

Kriminalvården

Kriminalvården ska verkställa straff och minska återfall i brott. Myndigheten ansvarar för häkten, fängelser och frivård, och arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare.

Ett sätt att öka tryggheten i samhället är att minska antalet återfall i brott. Detta uppdrag kan också ha konsekvenser för segregationen, eftersom inslussningsprocessen i samhället för tidigare klienter ofta kan innebära svårigheter med att hitta till exempel bostad och arbete. Kriminalvården arbetar med detta uppdrag genom bland annat motiverande samtal, behandlingsprogram och sysselsättning. Kriminalvården deltar också i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet, något som delvis kan vara en konsekvens av segregation.

Kriminalvårdens webbplats

 

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i respektive län. Länsstyrelserna samordnar utifrån ett statligt perspektiv verksamheter mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag.

Samordningsarbetet sker inom en rad områden som berör segregation, till exempel frågor som rör demokrati (som valfrågor), social utveckling, infrastruktur och bostäder. Ofta kan dessutom särskilda uppdrag och projekt beröra segregation. Länsstyrelserna har till exempel i uppdrag att på regional nivå bidra till samordning inom det brottsförebyggande området, och att samordna tidiga insatser för asylsökande i respektive län. De driver även det så kallade preventionspaketet, som rör frågor som bland annat integration.

Länsstyrelsernas webbplats

 

Migrationsverket

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, anvisningar till kommuner av nyanlända, återvändande, medborgarskap och återvandring.

Myndighetens uppdrag har i vissa fall kopplingar till segregation, till exempel anvisningar till kommuner av nyanlända.

Migrationsverkets webbplats

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger statsbidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete, och ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet.

I områden med socioekonomiska utmaningar bor ofta en större andel unga än i många andra områden. Därför berör MUCF:s verksamhet segregation och har möjlighet att bidra till lösningarna för att komma tillrätta med den. MUCF:s rapport Fokus 18 visar att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället.

Delegationen mot segregations rapport En demokrati för alla visar att deltagandet i demokratin och i föreningslivet är lägre i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med deltagandet i riket i sin helhet. MUCF har flera regeringsuppdrag som syftar till att öka den demokratiska delaktigheten.

MUCF:s webbplats

 

Polismyndigheten

Polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, samt att tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Polisen arbetar mycket med insatser för att förebygga segregation, exempelvis genom att samverka allt mer med kommuner och andra aktörer i områden med socioekonomiska utmaningar. Polisen deltar till exempel också i samverkansprojekt som MBU (Människan bakom uniformen) och besöker skolor ihop med socialtjänst och pratar omfrågor om genus, rasism, hot och våld. Myndigheten har även bland annat tillsatt kommun- och områdespoliser, och fokuserat mer på trygghetsskapande insatser, som medborgarlöften och medborgardialog.

Polismyndigheten har de senaste åren också ökat sin närvaro i områden med socioekonomiska utmaningar, och gjort fler insatser mot grov kriminalitet i dessa områden.

Polismyndighetens webbplats

 

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)

Svenska ESF-rådet har hand om det europeiska socialfondsprogrammet som syftar till att fler ska få arbete och minska utanförskapet. Myndigheten utlyser projektmedel, och analyserar sedan projektens effekter. Från 2021 ingår frågor som rör ekonomiskt bistånd för de som har de sämst ställt i socialfonden.

Myndigheten finansierar projekt som rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Fonden ger också medel för samhällsorientering och hälsofrämjande insatser. Många av de projekt som ESF-rådet finansierar har koppling till segregation.

Svenska ESF-rådets webbplats

 

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionen har fokus på alla barns och elevers lika värde, och ska främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och mellan förskolor. Den ska också bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat. Skolinspektionen gör bland annat kvalitetsgranskningar. 2014 gjorde myndigheten en kvalitetsgranskning med fokus på segregation.

Skolinspektionens webbplats

 

Skolverket

Skolverket styr och stödjer förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Målet är att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolsegregation är sedan 2018 ett av Skolverkets prioriterade områden. Myndigheten har bland annat kartlagt hur kommuner och andra huvudmän arbetar för att motverka skolsegregationens negativa konsekvenser. Skolverket har även i sina rapporter om likvärdigheten i grundskolan undersökt exempelvis skolsegregationen och familjebakgrundens betydelse för elevernas resultat.

Skolverket har även initierat ett nätverk, där skolchefer från cirka fem till tio huvudmän kan pröva och utvärdera olika insatser. Myndigheten delar också ut flera statsbidrag som är relevanta för att minska och motverka segregation.

Några exempel är statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (”Likvärdighetsbidraget”) och statsbidrag till tidiga och samordnade insatser. Ett annat exempel är statsbidrag till löner för karriärtjänster inom skolan där en särskild pott ska gå till skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Skolverkets webbplats

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens verksamhet rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Myndigheten tar fram och utvecklar statistik, regler, kunskap och stöd till vården och omsorgen. Det rör områden som psykisk ohälsa, ålder samt funktionshinder.

Under 2021–2023 ska Socialstyrelsen fördela 250 miljoner kronor varje år till sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Medlen ska gå till insatser som syftar till att minska risken för barn att drabbas av kriminalitet. Medlen ska också gå till olika former av samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Socialstyrelsen ska även samla och sprida kunskap och exempel på arbetssätt och metoder.

Jämlikhet är en viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens arbete. Alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor – vem man är eller var man bor ska inte spela någon roll. Flera av myndighetens uppgifter har därför bäring på segregation, exempelvis:

  • Att lämna lägesrapporter till regeringen om bland annat individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre. Rapporterna beskriver även skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.
  • Att publicera öppna jämförelser av hälso- och sjukvården. Det handlar till exempel om att följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort.
  • Att vart sjätte år kartlägga hemlösheten i Sverige.

Socialstyrelsens webbplats

 

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Syftet är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Flera av myndighetens arbetsområden har koppling till segregation. Ett exempel är författningsskydd, som innebär att motverka trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption som syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner. Det är till exempel vanligare att boende i områden med socioekonomiska utmaningar avstår från att delta politiskt på grund av rädsla.

Säkerhetspolisens webbplats

 

Övriga nationella aktörer:

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKR. Organisationens uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Den fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

SKR arbetar med att motverka segregation utifrån flera berörda sakområden, till exempel utbildning, integration, arbetsmarknad och folkhälsa. SKR arbetar exempelvis med stöd och utvecklingsprogram till kommuner för att fler unga ska ges möjlighet att bli behöriga till gymnasiet. SKR stöttar dessutom kommuner och regioner i deras arbete med medborgardialoger, och arbetar även med att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Till exempel stöttar SKR:s regionala utvecklingsledare den sociala barn- och ungdomsvården för att fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa.

SKR:s webbplats

 

Aktörer som fördelar bidrag som kan ha bäring på segregation:

Delegationen mot segregation fördelar statsbidrag till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation.

Delmos uppdrag att fördela statsbidrag.

Men det finns också många andra aktörer som fördelar statsbidrag och andra bidrag som kan ha bäring på arbetet mot segregation. Några av dem listas nedan.

 

Allmänna arvsfonden

Stöd till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning samt lokalstöd.

Bidrag från Allmänna arvsfonden.

Sista ansökningsdag: löpande

Boverket

Stöd till allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet.

Bidrag från Boverket.

Sista ansökningsdag: 31 augusti

Stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Bidrag från Boverket.

Sista ansökningsdag: 30 september

Stöd till kommuner med svag bostadsmarknad

Bidrag från Boverket

Sista ansökningsdag: se webbplats

Stöd för att rusta upp skollokaler

Bidrag från Boverket

Sista ansökningsdag: se webbplats

Brottsförebyggande Rådet

Stöd för utvärdering av brottsförebyggande insatser.

Bidrag från Brå.

Sista ansökningsdag: 15 september

Stöd för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag från Brå.

Sista ansökningsdag: se webbplats

Brottsoffermyndigheten

Stöd till brottsofferinriktade projekt

Bidrag från Brottsoffermyndigheten.

Sista ansökningsdag: 1 april respektive 1 oktober

Stöd till forskningsprojekt

Bidrag från Brottsoffermyndigheten.

Sista ansökningsdag: 1 april respektive 1 oktober

Folkbildningsrådet

Stöd till folkhögskolor

Bidrag från Folkbildningsrådet

Sista ansökningsdag: löpande

Jordbruksverket

Stöd till investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Bidrag från Jordbruksverket

Sista ansökningsdag: löpande

Stöd inom lokalt ledd utveckling genom Leader

Bidrag från Jordbruksverket

Sista ansökningsdag: löpande

Jämställdhetsmyndigheten

Stöd till jämställdhetsprojekt

Bidrag från Jämställdhetsmyndigheten

Sista ansökningsdag: se webbplats

Stöd till projekt för kvinnors organisering

Bidrag från Jämställdhetsmyndigheten

Sista ansökningsdag: se webbplats

Kulturrådet

Bidrag till verksamhet inom kultur och stöd till civilsamhälle samt till regional utveckling

Bidrag från Kulturrådet

Sista ansökningsdag: se webbplats

Länsstyrelserna

Stöd till verksamheter för asylsökande

Bidrag från Länsstyrelserna

Sista ansökningsdag: se webbplats

37-medel – stöd till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Bidrag från Länsstyrelserna

Sista ansökningsdag: se webbplats

MUCF

Stöd mot rasism och intolerans

Bidrag från MUCF

Sista ansökningsdag: 18 februari 2021

Stöd för möten mellan unga och beslutsfattare (civilsamhällesorganisationer och kommuner)

Bidrag från MUCF

Sista ansökningsdag: se webbplats

Stöd till strategiska partnerskap

Bidrag från MUCF

Sista ansökningsdag: se webbplats

Stöd till ungas organisering (civilsamhällesorganisationer)

Bidrag från MUCF

Sista ansökningsdag: 18 februari 2021

Stöd till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet

Bidrag från MUCF

Sista ansökningsdag: se webbplats

Stöd till att stärka demokratin

Bidrag från MUCF

Sista ansökningsdag: 18 februari 2020

Postkodsstiftelsen

Stöd för att främja en positiv samhällsutveckling eller stödja långsiktiga lösningar på globala utmaningar

Bidrag från Postkodsstiftelsen

Sista ansökningsdag: löpande

Riksidrottsförbundet

Bidrag till idrottsföreningar

Bidrag från Riksidrottsförbundet

Sista ansökningsdag: se webbplats

Skolverket

Statsbidrag för karriärtjänster

Bidrag från Skolverket

Sista ansökningsdag: se webbplats

Statsbidrag för likvärdig skola 2021

Bidrag från Skolverket

Sista ansökningsdag: se webbplats

Myndigheten för stöd till trossamfund

Projektbidrag för trossamfund

Bidrag från myndigheten för stöd till trossamfund

Sista ansökningsdag: se webbplats

Svenskt Friluftsliv

Stöd till friluftsorganisationer

Bidrag från Svenskt Friluftsliv

Sista ansökningsdag: 30 september

Vetenskapsrådet

Stöd till forskning med olika inriktning, däribland segregation

Bidrag från Vetenskapsrådet

Sista ansökningsdag: se webbplats

Stöd till forskning utifrån nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

Bidrag från Vetenskapsrådet

Sista ansökningsdag: se webbplats

Vinnova

Stöd till innovationer i coronakrisens spår

Bidrag från Vinnova

Sista ansökningsdag: 20 augusti

Senast uppdaterad : 22 dec, 2021
Back To Top