skip to Main Content

Så här användes statsbidragen 2020 – kommuner och regioner

Delegationen mot segregation har under 2020 fördelat statsbidrag till 38 kommuner och regioner, samt 31 ideella föreningar och stiftelser för att stödja deras arbete mot segregation. Här nedan finns information om vilken inriktning de beviljade ansökningarna har haft för kommuner och regioner. 

Information är tagen ur de ansökningshandlingar som skickats till myndigheten, smärre förändringar kan förekomma.  

1. Ale

Ale kommun ska utveckla en kommunal plattform för samverkan och lärande om komplexa samhällsutmaningar, ojämlikhet och demokratiutveckling.  

2. Boden 

Bodens kommun kommer genom sektorsövergripande samverkan att utveckla en modell för att bland annat inventera data och följa segregationens utveckling över tid. Kommunen ska också identifiera ett urval av de bostadsområden som omfattas av kartläggningen och genomföra riktade åtgärdertill dem.  

3. Bollnäs 

Bollnäs kommun kommer att identifiera problem utifrån tidigare kartläggningar och nuläget. Med hjälp av inspel från olika verksamheter kommer kommunen att ta fram en handlingsplan för kommunens fortsatta arbete mot segregation.  

4. Borlänge 

Borlänge kommun ska stärka det sektorsövergripande samarbetet mot segregation i kommunen. För att genomföra detta kommer kommunen bland annat att samordna arbetet internt för ett socialt hållbart Borlänge och arbeta för jämlik samhällsplanering. Kommunen kommer också att arbeta tillsammans med civilsamhället för barn och ungas möjligheter till en jämlik fritid för att främja demokrati, hälsa och livskvalitet. 

5. Borås 

Borås kommun ska få kunskap om hur segregationen ser ut i kommunen just nu genom en fördjupad lägesbild. Kommunen vill även stärka samordningen av hållbarhetsarbetet och bidra till kompetensutveckling för att synliggöra lokala behov och identifiera hur styrningen förstärker eller motverkar segregation.  

6. Eskilstuna 

Eskilstuna kommun skafördjupa sin kunskap om segregationens nuläge för att förbättra det utvecklingsarbete som pågått under en längre tid. Det kunskapsunderlaget kommer att stödja kommunens strategiska arbete och val av insatser framöver.  

7. Filipstad 

Med hjälp av en fördjupad kartläggning och behovsanalys ska Filipstads kommun skapa åtgärds- och verksamhetsplaner för att kunna förändra sitt arbetssätt och samarbeta över förvaltningsgränserna.  

8. Göteborgsregionens kommunalförbund 

Kommunalförbundet vill få kunskap om och göra en analys av segregationens nuläge i Göteborgsregionen. Förbundet vill även skapa en struktur för uppföljning som kommer att bidra till lärande och strategisk samverkan.    

9. Huddinge 

Huddinge kommun ska utveckla en digital plattform för att nå ungdomar och bidra till jämlika uppväxtvillkor i området. I samband med coronapandemin har Huddinge kommun även utvecklat en digital fritidsgård.   

10. Hultsfred  

Hultsfreds kommun ska ta nästa steg i integrationsarbetet och öka kunskapen om segregationens nuläge samt dess orsaker och effekter. Det kommer även tas fram ett grundmaterial som kan användas när insatser planeras.   

11. Hälsinglands utbildningsförbund 

Hälsinglands utbildningsförbund ska öka samverkan mellan kommunerna och regionen i Hälsingland för att rikta arbetet mot de gemensamma grundläggande problemen. Samarbetet ska resultera i en gemensam plan för kommunerna, med gemensamma mål och strategier, för hur samtliga aktörer i samhället kan arbeta för att motverka segregation.  

12. Järfälla 

Järfälla kommun ska uppdatera och fördjupa bilden över segregationens utveckling i Järfälla och på så sätt följa upp effekterna av det arbete som görs. Kommunen ska också utveckla dialogen med invånarna och civilsamhället för att tillsammans med dem hitta former för samverkan som möjliggör delaktighet och medskapande. Målet är att kommunen, invånarna och civilsamhället tillsammans ska identifiera relevanta insatser.  

13. Krokom 

Krokom kommun kommer att analysera statistik och skapa en handlingsplan för att minska segregationen. Kommunen kommer även att föra dialog med olika kommunala verksamheter och med kommunens invånare för att förstå hur insatser kan samordnas för att skapa likvärdiga levnadsvillkor. 

14. Landskrona 

Landskrona kommunkommer bland annat införa en utvärderingsmetod som heter Feedback InformedTreatment” som förhoppningsvis leder till ett ökat engagemang hos invånarna och en utveckling hos de som arbetar i kommunen. De vill även få bättre kunskap om vad barn och unga tycker är viktigt att satsa på. Vidare kommer kommunen att skapa dialogforum och rutiner för dokumentation. 

15. Linköping  

Linköpings kommun ska utveckla en struktur för ledning och samordning kring segregation. Kommunen har under många år arbetet med olika insatser för att motverka segregation, men insatserna har inte alltid varit samordnade med varandra. Därför vill kommunen nu ta ledning i arbetet mot segregation och verka för ett mer strukturerat och strategiskt samarbete med olika aktörer.  

16. Malmö  

Malmö stad ska samla in och analysera Malmöbornas upplevelser av deras vardag. Denna kunskap och invånarnas perspektiv kan ge beslutsfattare en bredare och djupare bild av vilka behov som finns. Intentionen är att skapa en ny modell för områdets utveckling.   

17. Markaryd  

Markaryds kommun ska arbeta strategiskt med att ta fram förslag på långsiktiga åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta kommer att ske via medborgadialog och genom att involvera civilsamhällets organisationer, näringslivet och fastighetsägare.    

18. Region Skåne 

För att förverkliga Skånes regionala utvecklingsstrategi behövs det en ökad förståelse för segregationens orsaker och händelseförlopp, samt kunskap om vilka åtgärder som kan motverka den geografiska och socioekonomiska segregationen. Regionen ska därför ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag till RUS-processen som belyser Skånes bostadsmarknad och hur den fysiska planeringen får effekter som påverkar segregationen.  

19. Region Stockholm – TRF 

Region Stockholm vill få fördjupad kunskap om och analysera hushållens förmåga att efterfråga nyproducerade bostäder i Stockholmsregionen. Detta ska leda till ökad kunskap om vilka verktyg som kan användas för att öka hushållens möjligheter att efterfråga bostäder som motsvarar deras behov.   

20. Region Uppsala 

Region Uppsala ska fördjupa kunskapen om socioekonomiska och demografiska skillnader inom regionen för att vidareutveckla och stärka det utvecklingsarbete som pågått under en tid. Syftet är att bidra till en målinriktad samhällsplanering utifrån ett gemensamt kunskapsunderlag.   

21. Region Västerbotten 

Region Västerbotten ska bygga en struktur för ett långsiktigt samarbete i form av ett nätverk mellan regionen, civilsamhället, kommuner och andra relevanta aktörer. Nätverken ska beröra frågor som rör segregation och hälsa. Det kommer även att hållas webbutbildningar om segregation för regionens personal.  

22. Region Västmanland 

Region Västmanland ska genom insamling av statistik öka kunskapen om befolkningen och dess levnadsvillkor. Vidare kommer regionen att bidra till kunskaps- och metodutveckling för kommunanställda om segregationens konsekvenser, samt utforma ett verktyg för att minska och motverka segregation. Regionen ska också ta fram en ny integrationsstrategi. 

23. Ronneby 

Ronneby kommun ska genom insamling av statistik öka kunskapen om befolkningen och deras levnadsvillkorKommunen ska också stärka utbildningen i hela organisationen med hjälp av en digital plattform och fjärrundervisning. Vidare ska kommunen bidra med kunskaps och metodutveckling för kommunanställda om segregationens konsekvenser, samt utforma ett verktyg för att minska och motverka segregationen. Kommunen kommer också ta fram en ny integrationsstrategi som ska gälla för hela kommunkoncernen.   

24. Skellefteå 

Skellefteå kommun ska utveckla nätverk, arbetssätt och strategier för att i ett tidigt skede identifiera och möta barn som har behov av en positiv kontext på fritiden. 

25. Sollentuna 

Enligt polisen har Sollentuna kommun två områden som klassas som utsatta. För att förbättra situationen i dessa områden ska kommunen tillsammans med andra aktörer vidareutveckla deras pågående trygghetsarbete. Kommunen ska även fördjupa sin kunskap om vilka sociala faktorer som ligger till grund för otrygghet och svåra levnadsvillkor så att den kan anpassa sina insatser och långsiktigt förbättra förutsättningarna. 

26. Strömsund 

Syftet med projektet är att ta fram en lägesbild som kan ligga till grund för insatser och åtgärder som långsiktigt och strategiskt kan vara lämpliga att genomföra.   

27. Sundbyberg 

Sundbybergs kommun vill genom att införa metoden ”Expertgrupp barn” främja invånarnas delaktighet och tillit till samhällets aktörer.  

28. Tierp 

Tierps kommun ska få bredare kunskap om segregationen i kommunen genom att analysera statistik, utföra enkäter/intervjuer med fokusgrupper, föra dialog och göra jämförelser mellan kommunens olika bostadsområden.  

29. Trollhättan 

Trollhättans kommun vill öka kunskapen om hur covid-19 har bidragit till segregation ur ett stadsplaneringsperspektiv. Kommunen kommer också att testa former för ett kunskapsbaserat arbetssätt.  

30. Uddevalla 

Uddevalla kommun vill vara en samordnande och strategisk funktion för att bidra till arbetet med integration och motverka segregation. För att genomföra detta kommer kommunen att starta fokusgrupper, nätverksträffar och dialogmöten.  

31. Umeå 

Umeå kommun kommer att kartlägga och söka kunskap om de bakomliggande orsakerna till segregation. Umeå kommun ska starta ett nätverk med liknande kommuner, utveckla platssamverkan, strukturera ett samarbete kring unga i riskzon samt inrätta ett centralt strategiskt utvecklingsråd. Kommunen ska också utveckla metoden EST (Effektiv samverkan för trygghet) i en bredare skala.  

32. Upplands Väsby 

Upplands Väsby kommun ska ta reda på de bakomliggande faktorerna till kommunens segregationsmönster. Kommunen kommer även att kartlägga segregationen i kommunen och ta fram förslag på åtgärder till en framtidsstrategi. 

33. Uppsala 

Var olika mötesplatser placeras i en kommun kan antingen överbrygga eller befästa boendesegregationens effekter, vilket påverkar förutsättningarna för att skapa ömsesidig förståelse och sammanhang för människor. Därför ska Uppsala kommun utveckla metoder för att öka kunskapen om olika platsers förutsättningar att bidra till möten och på så vis öka jämlikhet och minska segregationen. För att åstadkomma detta kommer kommunen att göra geografiska jämlikhets- och segregationsanalyser kombinerat med djupintervjuer. 

34. Vänersborg 

Vänersborgs kommun kommer att vidareutveckla den verksamhet som uppstått i samband med coronapandemin genom att utforma en struktur för samverkan. Kommunen ska också skapa en ny rutin för hur man arbetar med komplexa samhällsutmaningar.   

 35. Växjö 

Växjö kommun ska förbättra planprogrammet för bostadsområdet Araby. För det krävs en utvärdering av alla de insatser som gjorts i området. Syftet med utvärderingen är att ta fram kunskap om hur kommunen ska tänka kring stadsplanering, förtätningar och nybyggnation i socialt utsatta områden.   

36. Västerås 

Västerås kommun ska fördjupa kunskapen om segregationens nuläge och dess påverkan på invånarna samt bidra till ett underlag om Västerås olika stadsdelar. Kommunen satsar också på projektet ”Fokus Hammarby” som handlar om att utveckla en strukturerad dialog med invånarna. Syftet är att genom kompetens och metodutvecklande insatser kunna göra en stadsanalys som tar avstamp i jämlika förutsättningar. 

37. Ängelholm 

Ängelholms kommun har identifierat att det behövs en större kunskap om vilka insatser och åtgärder som skapar bättre förutsättningar för barnen i kommunen. Bidraget ska användas till att göra en kartläggning utifrån nuläget för att kunna göra rätt insatser.   

38. Östra Göinge 

I Östra Göinge finns det ett behov av ett strategiskt långsiktigt arbete för en mer socialt hållbar kommun. Kommunen kommer därför att arbeta förebyggande tillsammans med civilsamhället för att förbättra möjligheterna för invånarna att samexistera. Kommunen kommer också att titta på de bakomliggande orsakerna till segregation för att få kunskap om hur segregation kan motverkas.   

Senast uppdaterad : 4 dec, 2020
Back To Top