skip to Main Content

Så här användes statsbidragen 2020 – ideella föreningar och stiftelser

Delegationen mot segregation har under 2020 fördelat statsbidrag till 38 kommuner och regioner, samt 31 ideella föreningar och stiftelser för att stödja deras arbete mot segregation. Här nedan finns information om vilken inriktning de beviljade ansökningarna har haft för ideella föreningar och stiftelser.

Information är tagen ur de ansökningshandlingar som skickats till myndigheten, smärre förändringar kan förekomma.  

1. Biblioteksvänner i Biskopsgården 

Biblioteksvänner i Biskopgården ska stärka samarbetet med kommunen och föreningar i området. För att skapa engagemang i föreningslivet kommer föreningen bland annat genomföra föreningssafari och bilda fokusgrupper för områdesutveckling. 

2. Bollnäs GIF 

Bollnäs GIF ska utveckla dialogen mellan aktörer som verkar och agerar i området Solrosen för att skapa en långsiktig plan för områdets utveckling. Föreningen kommer därför att etablera ett dialogforum för att skapa broar mellan de som bor och verkar i området samt makt- och påverkanspersoner. 

3. FOLK i Skärholmen 

FOLK i Skärholmen ska stärka demokratin i stadsdelen genom olika aktiviteter och skapa en plattform för deltagandeDet långsiktiga målet är att stärka medborgarnas röst och på så sätt minska segregationen. 

4. Folkbildarna i Värmland 

Folkbildarna i Värmland ska förbättra uppväxt och levnadsvillkoren genom att stärka föräldraskapet hos föräldrar i tre geografiska områden. Detta görs genom strategisk samverkan mellan berörda aktörer på lokal nivå. Syftet är att ge stöd till föräldrarna. Föreningen vill också främja den psykiska och fysiska hälsan, samt öka delaktigheten i lokalsamhället och kulturlivet. Utifrån en tidigare kartläggning och behovsanalys planeras det ett brett utbud av aktiviteter för att nå målen. 

5. Folkets Hus och Parker  

Folkets Hus och Parker har valt att satsa på medborgardrivna mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar. Med hjälp av mobilisering och lokal processledning ska föreningen ta fram en avsiktsförklaring i varje område där det finns behov av generationsöverskridande mötesplatser. Insatsen bygger på en kartläggning som genomförts av bland annat Mångkulturellt centrum.  

6. Folkets Husby 

Folkets Husby ska starta ett boenderåd och skapa en generationsöverskridande plattform i stadsdelen. Boenderådet ska vara en mötesplats för boende, tjänstepersonerförtroendevalda och andra beslutsfattare. Målet är att skapa en hållbar plattform där de boende kan vara delaktiga och ha inflytande, vilket ska bidra till ökad inkludering av Husbybornas röster i offentliga beslutsprocesser samt höja valdeltagandet. 

7. Fryshuset  

Fryshuset ska förbättra uppväxt- och levnadsvillkoren för unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Föreningen vill också skapa förutsättningar för unga att komma in i arbets- och föreningslivet 

8. Hela Ideella 

Hela Ideella ska samla och stärka den civila delen av Landskrona för att tillsammans med föreningar och invånare hitta lösningar på stadens  utmaningar.  

9. Hela Malmö 

Föreningen ska fortsätta utveckla sin verksamhet, men med fokus på bland annat ungdomsmottagning, läxhjälp och trygghetsvandringar. Hela Malmö är en nod för olika aktörer och tar fram kunskap samt bistår med strategisk samverkan och ett gemensamt agerande lokalt. Föreningen är en socialt integrerad verksamhet som ska ge Malmös ungdomar möjlighet till information och aktiviteter där den fysiska hälsan ska förbättras.  

10. Hyresgästföreningen riksförbund  

I utvalda områden ska Hyresgästföreningens riksförbund stärka deltagandet genom att utveckla verktyg och metoder för lokal mobilisering, samt bidra till samverkan och kunskapsutveckling via mötesplatser. 

11. KC Kompetenscenter 

KC Kompetenscenter ska skapa en plattform som stimulerar till strategisk samverkan på lokal nivå mellan idéburen och offentlig sektor inom arbetsmarknadsområdet. Föreningen vill också se till så att medlemmarna får den kompetensförstärkning de behöver 

12. KISAM – Världens mammor  

KISAM – Världens mammor kommer att skapa en modell för att stärka tryggheten i Skäggetorp i Linköping. Modellen bygger på samverkan mellan de boende och civilsamhällesorganisationer områdetMålgruppen är främst kvinnor, mammor och deras barn. Syftet är att skapa en struktur för att kunna främja arbetet mot segregation och finna vilka modeller och metoder som är effektivast.  

13. Kista SC KFUM 

Genom att bidra med metoder för hur man diskuterar frågor som omfattas av starka tabun, ska Kista SC KFUM bryta tabun kring sexualitet och normer i stadsdelen. Arbetet sker i nära samverkan mellan berörda aktörer i Kista. Både ungdomsledare och skolpersonal kommer att erbjudas kompetenshöjande insatserDet kommer också att göras en jämförande studie med en stadsdel i innerstan. 

14. Korpen Huddinge Botkyrka 

Korpen i Huddinge Botkyrka ska genom fysisk aktivitet förebygga ohälsa och främja hälsosamma vanor hos gravida och barnfamiljer, och på så sätt bidra till demokratisk delaktighet.  

15. Läsfrämjarinstitutet 

Läsfrämjarinstitutet ska genom språk- och kulturverksamhet förebygga våld. De driver också en öppen verksamhet för barn och har aktiviteter för långtidsarbetslösa. 

16. Malmö mot diskriminering 

Malmö mot diskriminering ska tillsammans med Romskt informations– och kunskapscenter inleda ett partnerskap och etablera en samverkansplattform. Detta för att stärka de som riskerar att eller blir utsatta för diskriminering på bostadsmarknaden. För att nå målet kommer man att bistå med information om de rättigheter som följer av diskrimineringslagen och annan lagstiftning. 

17. Medborgarskolan Mälardalen 

Medborgarskolan Mälardalen kommer att skapa mötesplatser och samordna aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden. 

18. Origo 

Origo ska verka för att organisationer och boende i Huskvarna Söder arbetar tillsammans för integration i stadsdelen. Fokus blir att undersöka förutsättningarna för att etablera ett hälsocenter i Huskvarna Söder. 

19. RF SISU Örebro län – Vox  

Organisationen har tillsammans med Örebro kommun och Studieförbundet Bilda tecknat ett idéburet och offentligt partnerskap för insatser i bostadsområdena Oxhagen och Varberga i Örebro. Syftet är att stärka  samarbetet mellan människor och organisationer som kan bidra till stadsutveckling.  

20. Rosengårds folkets hus 

Rosengårds folkets hus ska främja den demokratiska delaktigheten och bistå med information om riskerna och konsekvenserna av Covid-19 för de boende i området. 

21. Rädda Barnen Göteborg 

Rädda Barnen Göteborg ska samarbeta med det lokala civilsamhället i frågor som rör mötesplatser och hållbara strukturer för delaktighet. Föreningen kommer också att anställa lokala koordinatorer som ska bygga relationer och långsiktiga arbetssätt med aktörer i närområdet. Rädda Barnen Göteborg kommer även att bjuda in boende i Angered till aktiviteter som passar olika målgrupper. 

22. Rädda Barnens Riksförbund 

Rädda Barnens Riksförbund kommer via projektet ”På lika villkor” att stärka arbetet med barnrätten i Sverige. Förbundet har stor erfarenhet av mobiliseringsarbete och partnerskap. Rädda Barnens Riksförbund arbetar med en välbeprövad metod för att föra dialog med barn och föräldrar på olika mötesplatser.  

23. Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge  

Satsningen bygger på en samverkansplattform som går under namnet “Hållbart Helsingborg”. Syftet med plattformen är att bidra till kunskap och lärande för att skapa ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Helsingborg. Sensus kommer långsiktigt att samarbeta med Rädda Barnen utifrån Agenda 2030. 

24. Skellefteå RK 

Skellefteå RK ska kartlägga hur coronapandemin har påverkat personer i sociala utanförskap. Skellefteå RK kommer att kartlägga om information och stöd har nått fram, hur kunskap och boendeförhållanden har påverkat smittspridningen samt vilka behov målgruppen själva identifierar. Skellefteå RK vill också skapa en kunskapsbaserad lägesbild att presentera för kommunledning, civilsamhällets aktörer och andra berörda parter. 

25. Somaliska fred och framtidshopp 

Somaliska fred och framtidshopp ska kartlägga och analysera föräldrar och ungas situation och behov i områden med socioekonomiska utmaningar. Föreningen kommer också att ta fram en handlingsplan för hur arbetet med att minska och motverka segregation bör bedrivas.

26. Studiefrämjandet Västerbotten 

Studiefrämjandet Västerbotten och dess samarbetspartners ska gå samman med olika aktörer för att etablera en långsiktig struktur för samverkan. Genom denna struktur vill de öka medvetenheten och delaktigheten i aktuella områden, motverka stigmatisering samt kartlägga lokala mekanismer och hinder. Studiefrämjandet Västerbotten ska också sammanställa, paketera och sprida erfarenheter så att fler kan påbörja ett långsiktigt sektorsövergripande samarbete för social hållbarhet. 

27. Studieförbundet vuxenskolan Blekinge 

Studieförbundet Vuxenskolan ska på sikt bidra till att minska segregationen i Blekinge. För att göra detta kommer organisationen verka för att byskolor startar verksamheter, bistå med arbetsmarknadsåtgärder samt möjliggöra för lokala föreningar att komma igång med miljöaktiviteter, odlingar och barnaktiviteter. 

28. Support Group Network 

Support Group Network ska skapa ett interkulturellt centrum för kunskapsutveckling och utforma aktiviteter i syfte att motverka segregation och främja gränsöverskridande möten. 

29. Svenska Röda Korset  

Röda Korset arbetar för socialt hållbara städer tillsammans med tre kommuner  Göteborg, Malmö och Södertälje. Syftet är att få till ett långsiktigt arbete tillsammans med boende och lokala aktörer för att bidra till bättre hälsa, delaktighet, trygghet och förebyggande arbete i kris och oro.  

30. The good talents 

The good talents kommer att rikta sina insatser till unga i socioekonomiskt utsatta områden i Botkyrka kommun. Syftet är att förbättra deras förutsättningar att ta makt över sina liv och öka deras möjligheter till att få ett jobb. Med utgångspunkt från tidigare kartläggning och behovsanalys ska metoden vidareutvecklas och implementeras i ordinarie verksamhet. 

31. Valsta Utveckling  

Valsta Utveckling ska öka kunskapen om bristerna i infrastrukturen i området Valsta i Märstaoch ta fram kunskapsunderlag som en hjälp för långsiktig planering. 

Senast uppdaterad : 12 jan, 2021
Back To Top