skip to Main Content

Så handlägger Delmos ansökan

Ansökan om statsbidrag sker i konkurrens med andra sökande. Delmos prövar först om ansökan uppfyller de formella kraven. Därefter gör myndigheten en bedömning utifrån relevans och måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning verksamheten i ansökan bedöms bidra till att minska och motverka segregation. 

Viktigt med långsiktighet 

Delmos kommer att prioritera de ansökningar som myndigheten bedömer har bäst förutsättningar att långsiktigt minska och motverka segregation på lokal och regional nivå.  

Bland dessa ansökningar kommer Delmos främst att prioritera ansökningar där sökanden kan visa upp ett stöd från en kommun eller en region. Det kan till exempel handla om att kommunen eller regionen sanktionerar arbetet som beskrivs i ansökan och visar sitt stöd i en viljeyttring, en avsiktsförklaring eller på något liknande sätt.  

Helhetsperspektiv, hållbarhet och effektivitet 

Myndigheten kommer att ta hänsyn till ett helhetsperspektiv i arbetet med att minska och motverka segregation. Delmos kommer också att väga in vad som har framgått av den ansökande organisationens tidigare redovisningar för eventuella tidigare beviljade bidrag.  

Delegationen mot segregation bedömer också effektivitet och långsiktighet. Myndigheten bedömer effektivitet utifrån hur mål och planering för den verksamhet som ansökan avser på ett realistiskt sätt hänger ihop med det sökta bidraget och övriga budgeterade resurser. Myndigheten bedömer långsiktighet utifrån vilka förutsättningar verksamheten har att vara hållbar och ha effekt när den inte längre finansieras av statsbidrag. 

Senast uppdaterad : 24 feb, 2021
Back To Top