skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Yttrande över slutbetänkandet Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)

Delegationen mot segregation har inga innehållsliga synpunkter på de förslag som lämnas i slutbetänkandet om grundpension. Däremot ser myndigheten att utredningens förslag kan leda till att individer som redan har sämre socioekonomiska förutsättningar drabbas ytterligare av lägre disponibla inkomster. Det finns ett samband mellan socioekonomi, ojämlikhet och segregation. Dessutom kan en stor del av den etniska segregationen förklaras av skillnader i inkomster, främst i relation till majoritetsbefolkningen. Delegationen mot segregation kan i dagsläget inte överblicka huruvida utredningens förslag leder till en ökad segregation eller ej. Intressant vore dock att utifrån socioekonomisk segregation närmare utreda pensionärers förutsättningar och möjlighet till inkludering i samhället.

I detta ärende har tillförordnad direktör Anders Kessling beslutat. Analytiker Jesper Bornlinder Thiborg har varit föredragande.

Diarienummer:

2020-2.3.1-379/2 (Delegationen mot segregation)

S2020/05113/SF (Socialdepartementet)

Till:

Socialdepartementet, 103 33 Stockholm.

Back To Top