skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

Sammanfattning

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Myndigheten ställer sig positiv till förslagen i utredningens avsnitt 9.1, 10.2 och 11.3. Samtidigt menar myndigheten att det saknas en analys ur ett segregationsperspektiv som tar i beaktan hur inflöde till gruppen och gruppens sammansättning påverkas av var den unga bor.

Analyser ur ett segregationsperspektiv handlar om att se hur samhället håller ihop i ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är en framtidsfråga. Delegationen mot segregation föreslår därför att en konsekvensbeskrivning ur ett segregationsperspektiv bör göras obligatorisk för alla betänkanden och att det är motiverat att komplettera kommittéförordningen (1998:1474) §15 med en sådan skrivning.

Yttrande

Övergripande synpunkt

En övergripande synpunkt från Delegationen mot segregation är att det finns ett behov av fördjupad utredning och förslag på insatser som tar utgångspunkt i en analys av hur strukturella villkor, med utgångspunkt i var den unga bor, inverkar på sammansättningen av och inflödet till gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Unga bor, lever och verkar i en socioekonomisk kontext som inverkar på såväl faktiska som upplevda möjligheter att fullfölja en utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. För att bryta de mekanismer som upprätthåller den strukturen krävs analyser av hur välfärdssystemet eller samhälleliga insatser säkrar förutsättningar för alla unga, oavsett var de bor, att fullfölja utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.

Det kan handla om att belysa hur mekanismer i de ungas boendemiljö, i skolan och på den arbetsmarknad de möter inverkar på förutsättningarna att fullfölja en utbildning och träda in på arbetsmarknaden. Sådana typer av analyser är av central betydelse inte minst givet det faktum att exkluderingen av unga är en mångbottnad utmaning med djupa rötter i samhällets olika system och att olika aspekter av ungas vardagsliv är sammanlänkade och ömsesidigt beroende av varandra. Det är också analyser som beaktar unga som varken arbetar eller studerar som en heterogen grupp med skilda förutsättningarna och behov.

Frånvaron av en sådan analys riskerar att göra segregerande processer permanenta. Den riskerar också förbise viktiga insatser som skulle kunna förändra såväl inflödet till gruppen som utsikterna för de delar av gruppen av unga som varken arbetar eller studerar som har försvårande livsomständigheter.

Mot denna bakgrund föreslår Delegationen mot segregation att en konsekvensbeskrivning ur ett segregationsperspektiv bör göras obligatorisk för alla betänkanden och att det är motiverat att komplettera kommittéförordningen (1998:1474) §15 med en sådan skrivning.

9.1 Utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret

Delegationen mot segregation ser positivt på förslaget att utreda kommunernas förutsättningar inom ramen för aktivitetsansvaret i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för unga att delta i aktiviteter och som är oberoende av familjens ekonomiska situation.

10.2 Avslutande vägledningssamtal för elever som avslutar gymnasiet i förtid eller utan examen

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till förslaget att införa en skyldighet för rektorer att erbjuda ett avslutande vägledningssamtal med elever som riskerar avsluta sin utbildning. Samtidigt vill myndigheten betona att det viktigaste arbetet är det förebyggande arbetet som handlar om att motverka inflödet till gruppen och att utredningens delar om tidiga och förebyggande insatser i och utanför skolan för att stärka ungas framtida etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden och i samhällslivet i stort är viktiga och centrala resonemang.

11.3 Nationellt samordnat stöd från tre myndigheter

Delegationen mot segregation välkomnar förslaget att ge tre myndigheter uppdraget att åstadkomma en nationellt samordnad styrning och stöd till lokala aktörer. Lärdomar från tidigare satsningar för att motverka och minska ungas utanförskap och segregation pekar på betydelsen av samverkan mellan olika sektorer och aktörer på olika samhällsnivåer.

I övrigt har Delegationen mot segregation inga synpunkter på utredningen.

I detta ärende har verksamhetschef Charlotte Johansson beslutat. Analytiker Ali Abdelzadeh har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också processledare Nina Olsson deltagit.

Diarienummer:
2018-2.3.1-228 (Delegationen mot segregation)
U2018/01831/UF (Utbildningsdepartementet)
Till:
Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top