skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ser positivt på ett sammanhållet system för validering eftersom det kan vara en av flera insatser som behövs för att motverka segregation. Myndigheten anser att utredningen redovisar förslag som sammantaget kan leda till en positiv utveckling.

Delegationen mot segregation stödjer utredningens förslag att regionerna ska få ett tydligt mandat att arbeta med kompetensförsörjning och validering. Det kan stärka förutsättningarna för likvärdig tillgång till validering oavsett var personer bor.

Delegationen mot segregation föreslår att Tillväxtverket får i uppdrag att beakta ett segregationsperspektiv i sitt arbete med regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Delegationen mot segregation stödjer förslaget att regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala strukturer för validering. Delegationen mot segregation föreslår att de regioner som enskilt eller gemensamt ansöker om medel för att bidra till utveckling och etablering av strukturer för validering på regional nivå ska beakta ett segregationsperspektiv i arbetet.

Delegationen mot segregation föreslår att regionernas möjlighet att ansöka om medel för att etablera regionala strukturer för validering villkoras med att följeforskning genomförs parallellt. Syftet är att återföra kunskap till regionerna som grund för vidareutveckling och justering. Det är nödvändigt för att stimulera att validering leder till avsedda resultat för både individ och samhälle.

Delegationen mot segregation är positiv till förslaget att införa en skyldighet för huvudmän att erbjuda elever validering inom kommunernas kommunala vuxenutbildning.

Yttrande

Delegationen mot segregation välkomnar ett sammanhållet system för validering. De samlade förslagen förefaller relevanta för att uppnå detta.

En orsak till segregation på arbetsmarknaden är gapet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Delegationen mot segregation anser att en välfungerande validering kan vara ett verktyg för att stimulera rörlighet på arbetsmarknaden och därigenom motverka segregation för vuxna människor vars hela kompetens inte är synliggjord eller formellt erhållen.

Ett arbete som överensstämmer med individernas kompetens, utbildning och erfarenhet påverkar deras inkomster och därmed socioekonomiska situation. Livsmöjligheterna förbättras genom exempelvis bättre förutsättningar att få banklån till köp av bostad.

Insatser för att hantera orsaker till segregation handlar därför bland annat om att kompensera för olika konsekvenser som socioekonomisk segregation medför för individer, områden och samhället. Det kräver arbete inom flera sektorer. Det krävs också flera reformer och åtgärder för att hantera den strukturella matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Delegationen mot segregation ser att ett sammanhängande, samstämmigt system för validering kan vara ett verktyg på vägen.

Förslag 7.5.3

Delegationen mot segregation stödjer utredningens förslag att ge ett tydligt mandat till regionerna att arbeta med kompetensförsörjning och validering. Myndigheten ser att det stärker förutsättningarna att tillhandahålla ett system som är tillgängligt och likvärdigt, ur ett segregationsperspektiv.

Delegationen mot segregation föreslår att Tillväxtverket får i uppdrag att beakta ett segregationsperspektiv i sitt arbete med regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det kan exempelvis handla om stöd till analyser av konsekvenser av det regionala kompetensförsörjningsarbetet, ur ett segregationsperspektiv.

Förslag 7.5.4

Delegationen mot segregation stödjer förslaget att regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala strukturer för validering.

Delegationen mot segregation föreslår att de regioner som enskilt eller gemensamt ansöker om medel för att bidra till utveckling och etablering av strukturer för validering på regional nivå får i uppdrag att beakta ett segregationsperspektiv i arbetet. Det kan bland annat innebära att beakta om personer har likvärdig tillgång till validering oavsett var i regionen de bor, utifrån avstånd till valideringsutförare, förutsättningar till pendling dit via kollektivtrafik eller förutsättningar att genomföra valideringen digitalt.

Delegationen mot segregation föreslår att medlen villkoras med att följeforskning genomförs. Syftet är att löpande återföra kunskap till regionerna om vad systemets införande leder till för resultat och utvecklingar, som grund för vidareutveckling och justering. Det är viktigt att säkerställa att valideringen leder till utbildning eller arbete som motsvarar personers samlade kompetens och erfarenhet. Ur ett individperspektiv riskerar validering annars inlåsningseffekter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att validering svarar mot arbetslivets behov.

Förslag 11.3.2

Delegationen mot segregation är positiv till att införa en skyldighet för huvudmän att erbjuda elever validering inom kommunernas kommunala vuxenutbildning. Myndigheten ser att det stärker förutsättningarna för fler att få del av insatser som kan stärka kapacitet och social mobilitet.

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på övriga förslag i utredningen.

I detta ärende har tf direktör Anders Kessling beslutat. Processledare Nina Olsson har varit föredragande. Processledare Ulrika Pudas har varit delaktig i beredningen.

Diarienummer:

2020-2.3.1-363/2 (Delegationen mot segregation)

U2020/00129/GV (Utbildningsdepartementet)

Till:

Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top