skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Inledning

Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation samtidigt som den ska svara upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både nationellt och globalt. Segregationen är en av de stora samhällsutmaningarna och det finns tecken på att segregationen har ökat i Sverige under en längre period. Därför bör segregationsutmaningen lyftas fram på ett tydligare vis i regeringens forskningspolitik, i de nationella forskningsprogrammen och som en särskild forskningssatsning.

Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat. Segregationen har emellertid mer negativa konsekvenser för människor i områden med socioekonomiska utmaningar än för boende i andra områden. Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livsmöjligheter sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom när det gäller hälsa och levnadsvanor. Segregation får också konsekvenser för det demokratiska deltagandet och risken att hamna i eller drabbas av kriminalitet. Därtill har gapet mellan de rikaste och fattigaste ökat och brist på samhällsservice kännetecknar många områden i landet. Dessa faktorer är avgörande för människors levnadsvillkor och livschanser.

Regeringen beslutade i juli 2018 om en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Syftet med strategin är både att förbättra situationen i de områden som har störst socioekonomiska utmaningar och att bryta de bakomliggande strukturerna som leder till segregation. Det övergripande målet för satsningen är minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla. Strategin fokuserar på fem områden – boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhället samt brottslighet.

Som ett ytterligare ett led i det nationella arbetet mot segregation inrättades myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos). Myndighetens ska genom ett sektorsövergripande arbete bidra till att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Detta omfattar insatser för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Delegationen mot segregation anser att utmaningarna med segregation bör lyftas fram på ett tydligare vis i regeringens forskningspolitik och i de nationella forskningsprogrammen och att det finns behov av en särskild satsning på segregationsforskningen. Detta kan göras på olika vis och myndigheten vill därför ge två förslag.

Förslag 1: Inkludera segregation i redan befintliga forskningsprogram

De nationella forskningsprogrammens agendor inom integration och migration, samt hållbart samhällsbyggande bör revideras utifrån att det kom en nationell strategin för att minska och motverka segregation 2018. Syfte med revideringen bör vara att stimulera forskning om segregation som kan bidra till att nå strategins övergripande mål och de olika delmålen.

Därtill önskar myndigheten att ingå i programkommittéerna som är kopplade till forskningsprogrammen inom migration och hälsa samt hållbart samhällsbyggande. Delegationen mot segregation skulle kunna bidra med kunskap om hur forskningsagendorna som forskningsprogrammen är baserade på kan utformas, genomföras och uppdateras utifrån strategin för att minska och motverka segregationen.

Förslag 2: Gör en särskild forskningssatsning på segregation

Delegationen mot segregation ser ett behov av att samla forskning om segregation och föreslår därför en särskild forskningssatsning på området. På uppdrag av regeringen genomförde Vetenskapsrådet en kartläggning av segregationsforskningen i Sverige. De fann att det finns kunskapsluckor om kausalitetsfrågan (orsakssamband) och hur segregationens utbredning ser ut i olika delar av landet. Dessutom redogör de för flera kunskapsluckor inom regeringens prioriterade områden (boende, brottslighet, utbildning, demokrati och civilsamhälle, arbetsmarknad).

Delegationen mot segregation kan bistå i utvecklingen av en sådan särskild satsning på segregation.

I detta ärende har tillförordnad direktör Charlotte Johansson beslutat. Analytiker Jesper Bornlinder Thiborg har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också analytiker Ali Abdelzadeh deltagit.

Diarienummer:

2019-2.3.2-322/2 (Delegationen mot segregation)
U2019/02263 (Utbildningsdepartementet)
Till:
Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top