skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredningens förslag eftersom de innebär en anpassning till dagens mångreligiösa samhälle samt kan antas bidra till att förbättra situationen och stärka demokratin i de stadsdelar som har störst utmaningar socioekonomiskt. Utredningens förslag kan även bidra till en ökad känsla av delaktighet och i förlängningen till en stärkt samhällsgemenskap. Därigenom kan delar av segregationens negativa effekter motverkas.

Yttrande

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredningens förslag om en ny utformning av det statliga stödet till andra trossamfund än Svenska kyrkan. De trossamfund som kan bli aktuella för stöd engagerar i flera fall personer som bor i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Myndigheten instämmer i utredningens analys av att dessa trossamfund kan kanalisera röster som mer sällan kommer till tals i den offentliga debatten. Trossamfunden kan samtidigt utgöra en länk mellan boende i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar och den offentliga sfären. Därigenom kan människors känsla av delaktighet i samhällsgemenskapen stärkas vilket i förlängningen kan bidra till att stärka demokratin.

Delegationen mot segregation instämmer även i utredningens bedömning vad gäller behovet av ett förtydligat demokratikriterium. I samhällsdebatten diskuteras återkommande trossamfundens roll i områden med socioekonomiska utmaningar. Ett förtydligat demokratikriterium som ger en större förutsägbarhet och tydliggör statens krav på religiösa samfund kan antas bidra till en mer demokratisk utveckling liksom till en mer nyanserad debatt. Samtidigt behöver ett förtydligande utformas så att inte religionsfriheten begränsas.

Myndigheten är även positivt till en ny definition av begreppet trossamfund som är konfessionsneutral och därigenom mer inkluderande samt anpassad till dagens mångreligiösa samhälle. Delegationen mot segregation vill poängtera att segregation handlar om hela samhället och att arbetet med att motverka segregation handlar om att inkludera samhällets alla delar och alla invånare i samhällsgemenskapen.

I detta ärende har direktör Inger Ashing beslutat, verksamhetschef Charlotte Johansson har varit föredragande.

Diarienummer: 
2018-2.3.1-159 (Delegationen mot segregation)
Ku2018/00653/D (Kulturdepartementet)

Till: 

Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top