skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ställer sig positiva till förslaget som handlar om att förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk omsorg på fritidshem då syftet är att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet. Delegationen mot segregation ställer sig även positiva till det andra förslaget som innebär att de höjda kvalitetskraven i första förslaget antas samt att pedagogisk omsorg också etableringsstoppas. Ett etableringsstopp innebär att verksamheter kan fortgå i många år. Det är för att säkerställa god kvalitet för de barn som under denna tid går i pedagogisk omsorg som utredningen rekommendation är att de förslagna lagändringarna om ökade kvalitetskrav också införs.

Delegationen mot segregation ser det som centralt att i samband med beslut om dessa förtydliganden även beakta om kommunerna har förutsättningar att bedriva likvärdiga fritidshem, utifrån kvalitet och ur ett segregationsperspektiv.

Yttrande

Delegationen mot segregation ställer sig positiva till förslaget som handlar om att förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk omsorg på fritidshem då syftet är att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet. Delegationen mot segregation ställer sig även positiva till det andra förslaget som innebär att de höjda kvalitetskraven i första förslaget antas samt att pedagogisk omsorg också etableringsstoppas.

Delegationen mot segregation ser dock det som problematiskt att fritidshem inte erbjuds alla och önskar att det ska utredas. Verksamheten bör erbjudas alla barn. Fritidshemmet erbjuds idag enbart de barn som har föräldrar som är i arbete. Det framhålls att ett väl fungerande fritidshem sannolikt har en positiv inverkan på skolresultaten och att barn med en ensamstående förälder eller långtidsarbetslösa föräldrar som av andra skäl befinner sig en utsatt miljö kan hamna utanför den undervisningen och den sociala sfär som fritidshemmet erbjuder, under hela sin skolgång. Det är problematiskt då barn med föräldrar i en socialt utsatt situation påverkas dubbelt av att inte ha tillgång till fritidshem. De blir dels av med möjligheten till en viktig social sfär med välfungerande vuxna och kan även ha svårigheter att studera hemma utifrån t ex trångboddhet och andra riskfaktorer som samvarierar med arbetslöshet.

Områden med socioekonomiska utmaningar kännetecknas av en hög andel som varken arbetar eller studerar, låg andel förvärvsarbetande, hög andel lågutbildade, hög andel långtidsarbetslösa samt hög andel med försörjningsstöd. Detta innebär att en betydande andel av befolkningen i dessa områden berörs av att fritidshemmen inte håller god pedagogisk kvalitet och inte inkluderar alla.

Analyser ur ett segregationsperspektiv handlar om att se hur samhället håller ihop i ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Delegationen mot segregation föreslår därför att utredningen kompletteras med en analys ur ett segregationsperspektiv för att säkerställa att kommunerna har möjlighet att erbjuda likvärdiga fritidshem för alla familjer.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Processledare Karen Austin har varit föredragande.

Diarienummer:

2020-2.3.1- 407/2 (Delegationen mot segregation)

U2020/03811 (Utbildningsdepartementet)

Till:

Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top