skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Remissvar Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Delegationen mot segregation (Delmos) utgår i detta yttrande från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Yttrande

Delmos har inga synpunkter på förslagen till lagändringar som redovisas i departementsskrivelsen, men har ett antal övriga kommentarer till några av bedömningarna i skrivelsen.

Övriga kommentarer

Delmos välkomnar departementsskrivelsen, som redovisar förslag för att Arbetsförmedlingen på ett mer effektivt sätt ska kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och att arbetsgivare hittar rätt kompetens. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är av central betydelse för det långsiktiga arbetet med att minska och motverka socioekonomisk segregation i Sverige.

Delmos delar bedömningen i departementsskrivelsen om att det behövs ett effektivare stöd till både arbetssökande och arbetsgivare för att den föreslagna reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och successivt.

Delmos kan bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för möjliga bakomliggande orsaker till den ökande segregationen, som kan påverka individers etablering på arbetsmarknaden och deltagande i arbetskraften. Det finns stora geografiska skillnader utifrån var exempelvis högutbildade och lågutbildade bor.

Delmos har tagit fram ett webbaserat uppföljningssystem (Segregationsbarometern), som gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling på nationell, regional och lokal nivå samt på ännu mer detaljerad nivå inom kommuner.

Segregationsbarometern ger användarna möjlighet att ta fram en samlad bild av segregationen med hjälp av indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa. Det har tidigare inte funnits något enhetligt officiellt sätt att samlat mäta och kontinuerligt följa upp hur segregationen ser ut och utvecklas i Sverige. Det har även saknats ett uppföljningssystem som samlat publicerar sektorsövergripande statistik som på ett enkelt sätt gör det möjligt att följa segregationens utveckling över tid i Sverige.

Delmos ser att Segregationsbarometern kan hjälpa Arbetsförmedlingen och dess underleverantörer av förmedlingstjänster med analyser utifrån den geografiska platsens betydelse. Segregationsbarometern skulle kunna bidra med exempelvis möjligheten att rikta insatser till de bostadsområden där behovet är som störst.

Synpunkter på några av bedömningarna i Kapitel 3.3

Delmos instämmer i bedömningen i departementsskrivelsen att Arbetsförmedlingen, även efter reformeringen, ska vara den myndighet som har statens sammanhållna ansvar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Arbetsförmedlingen ska fortsatt upprätthålla likvärdighet till både grundläggande service och arbetsmarknadspolitiska insatser i hela landet. Delmos vill särskilt betona vikten av att reformen tar hänsyn till platsens betydelse för individers möjligheter i arbetslivet.

Segregationsbarometern kan bidra till analyserna av arbetsmarknadspolitiska insatser utifrån de lägre geografiska områdenas socioekonomiska förutsättningar och grad av segregation.

Kapitel 3.4 och 3.5

Departementsskrivelsen föreslår att förmedlingsinsatser, som är en ny arbetsmarknadspolitisk insats, införs. Förmedlingsinsatserna kommer att utföras av leverantörer som Arbetsförmedlingen upphandlar. Insatserna syftar till att stödja arbetssökande med att få ett varaktigt arbete genom direkt matchning eller reguljär utbildning. Målgruppen för förmedlingsinsatserna kommer att omfatta alla arbetssökande.

Delmos delar departementsskrivelsens bedömning i fråga, men vill poängtera att det är viktigt att Arbetsförmedlingen fortsatt ska ha ett helhetsansvar så att privata aktörers vinstdrivande intressen inte riskerar att drabba individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ställer tydliga krav på leverantörerna av förmedlingsinsatser, vilket föreslås i delförslag 3.5.2. Delmos ställer sig därför också positiv till delförslaget 3.5.3 att stärka den enskildes möjlighet att påverka valet av leverantör.

Avslutande kommentarer

Delmos håller med skrivningarna i departementsskrivelsen om betydelsen av samverkan med kommuner, eftersom de har en central betydelse för bland annat arbetsmarknadspolitiken. De lokala aktörerna (både primär- och sekundärkommunerna samt den ideella sektorn) är viktiga också för arbetet med att minska och motverka segregationen. Delmos har under året fördelat bidrag med stöd i förordningarna ”Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation”, ”Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation” och ”Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden”. Delmos har beviljat statsbidrag för ansökningar från lokala aktörer som utifrån ett kunskapsbaserat och sektorsövergripande arbetssätt arbetar för en långsiktig förändring för att minska och motverka segregationen. Delmos uppmuntrar därför Arbetsförmedlingen att även efter reformen fokusera på samverkan med lokala aktörer som kan bidra med konkreta erfarenheter, kontakter samt lyckade projekt som syftar till att minska arbetslösheten. Detta kan i sin tur öka de positiva effekterna av kommuners långsiktiga arbete med att minska och motverka segregationen.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Analytiker Tigran Babajan har varit föredragande.

Diarienummer:

DELMOS 2021/435 (Delegationen mot segregation)

A2021/01723 (Arbetsmarknadsdepartementet)

Till:

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top