skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till stora delar av utredningsförslaget då det kan öka möjligheterna för en blandad bebyggelse, öka möjligheterna och tillgången till gång, cykel, kollektivtrafik och gemensamma mobilitetslösningar samt på sikt ha en positiv inverkan på arbetet med att minska och motverka segregation. Myndigheten vill dock poängtera vikten av ett fortsatt segregationsperspektiv i frågan, särskilt vid en utredning av förslaget om en nationell strategi för en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur.

Yttrande

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Denna åtskillnad innebär att det uppstår koncentrationer av människor med liknande karaktäristika i till exempel bostadsområden, i olika skolor och på delar av arbetsmarknaden. Segregation är ett problem när den leder till att människor får allt för ojämlika uppväxt- och levnadsvillkor beroende på var de lever och verkar. En allt för ojämlikt fördelad tillgång till viktiga resurser såsom skolor och vårdinrättningar liksom tillgången till olika arbetsmarknader och arbetstillfällen har effekter för både samhälle, olika grupper och individer.

Hur bostadsområdet och staden, det vill säga samhället, är utformad har en strukturell påverkan på individers möjligheter i livet. Livsmiljön i det närmsta bostadsområdet, liksom möjligheterna att ta sig till skola, arbete och fritidsaktiviteter med gång, cykel och kollektivtrafik, har en påverkan på uppväxt- och levnadsvillkoren. Ett minskat användande av egen bil och ett ökat användande av gång, cykel, kollektivtrafik och gemensamma mobilitetslösningar kan dessutom leda till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Att öka allas möjligheter till en för dem lämplig bostad, god livsmiljö och rörlighet kan leda till att människor med olika levnadsvillkor möts i större utsträckning och kan bidra till det långsiktiga arbetet för att minska och motverka segregation.

Synpunkter

Delegationen mot segregation instämmer i att en mer effektiv markanvändning vid nyproduktion genom färre parkeringsplatser för enskilt ägda fordon och fler gemensamhetslösningar för mobilitet, kan skapa förutsättningar för att fler bostäder, grönområden och ytor för möten i det offentliga rummet tillkommer. Delegationen mot segregation anser att det är positivt ur alla tre hållbarhetsaspekter, liksom för såväl samhälle som olika grupper och individer.

Delegationen mot segregation vill också lyfta fram att parkeringsplatser står för en relativt stor del av byggnadskostnaden, vare sig det handlar om parkering i marknivå eller i garage, och därmed för boendekostnaden i form av avgift eller hyra, oavsett om de boende nyttjar parkeringsplatsen eller inte. Vid ett lägre antal och andel parkeringsplatser och en högre andel mobilitetslösningar blir kostnaden mindre för alla. Delegationen mot segregation menar att det särskilt gynnar de med låga inkomster och de som inte har en egen bil. Bilpooler och andra gemensamhetslösningar tenderar även att vara billigare än att äga en egen bil vilket är gynnsamt för de inkomstsvaga.

I utredningen berörs förslagens positiva konsekvenser på människors hälsa genom att en ökad tillgång till och användning av gång, cykel och kollektivtrafik, samt vissa mobilitetstjänster kan göra att människor rör sig mer under en dag vilket kan ha positiva effekter på folkhälsan. Delegationen mot segregation delar synen på möjligheten till förbättrad folkhälsa vilket är viktigt med tanke på de negativa konsekvenserna på människors hälsa den socioekonomiska boendesegregationens har.

Barn, unga samt vuxna utan körkort eller tillgång till egen bil gynnas av ökade möjligheter till gemensamma mobilitetstjänster. Det kan öka den faktiska tillgängligheten till omkringliggande samhälle såväl som minskade fysiska och mentala barriäreffekter i staden. Delegationen mot segregation instämmer i utredningens konstrande att en ökning av mobilitetstjänster kan ha en positiv effekt på såväl jämställdhets- som jämlikhetsarbetet med tanke på kvinnors genomsnittliga lägre inkomster och högre användande av kollektivtrafik jämfört med män.

I takt med att gemensamma mobilitetslösningar och mobilitetstjänster utvecklas kan behovet av parkeringsplatser minskas. Det kan leda till ökade möjligheter att frigöra parkeringsplatser i bostadsområden, och i stället förtäta genom att komplettera bostadsbeståndet med bostäder som i dagsläget saknas eller är i minoritet i området. Då kan ett mer blandat bostadsbestånd uppstå, såväl vad gäller upplåtelseform, storlek som kostnad, vilket kan leda till en mer blandad befolkning ur ett socioekonomiskt perspektiv, som kan vara positivt för arbetet att minska och motverka segregation.

Delegationen mot segregation vill poängtera, i likhet med utredningens förslag, vikten av att tillgången till parkering för personer med funktionsnedsättning inte ska förändras genom regler och förordningar. Alla bostäder, inklusive nybyggda, ska vara tillgängliga för alla att bo och leva i, därför är det viktigt att även i framtiden säkerställa mobiliteten för personer med funktionsnedsättning.

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till att utreda förslaget om en nationell strategi för en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur under förutsättning att ett segregationsperspektiv genomsyrar strategin.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Analytiker Matilda Rehn har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också utvecklingsledare Karen Austin deltagit.

 

Diarienummer:

DELMOS 2021/315 (Delegationen mot segregation)

Fi2021/01486 (Finansdepartementet)

Till:

Finansdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top