skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Remissvar Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)

Delegationen mot segregations (Delmos) yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Yttrande

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till de bedömningar och förslag som presenteras i betänkandet. Betänkandet beskriver att den organiserade rasismen har ökat i omfattning och att det finns ett närmande mellan vit makt-rörelser och mindre extremistiska former av främlingsfientlighet. Det finns en oro för att den organiserade rasismen kan orsaka allvarliga motsättningar och splittring i samhället. Till denna samhällsutveckling bör tilläggas att segregationen har ökat i Sverige och att människor med olika bakgrund riskerar att i allt lägre grad interagera med varandra (se Delmos årsrapport Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling). Delmos anser att det är viktigt att komma till rätta med ett vi och dom-tänkande och att stävja utvecklingen av stereotypa bilder av personer med annan bakgrund än den egna. För att samhället ska hålla samman är det därför viktigt att komma åt luckor som finns i nuvarande lagstiftning och motverka att den organiserade rasismen i Sverige växer sig än starkare.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Utvecklingsledare Emmy Bornemark har varit föredragande.

 

Diarienummer:

DELMOS 2021/305 (Delegationen mot segregation)

Ju2021/01818 (Justitiedepartementet)

Till:

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top