skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Remissvar Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ser positivt på utredningens slutredovisning för en utvecklad organisation för lokal statlig service.

I Statens servicecenters arbetet med att kartlägga och besluta var nya servicekontor ska öppna uppmuntrar Delegationen mot segregation myndigheten att använda sig av det rikstäckande index nu tas fram av Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån (SCB), som ska belysa hur olika områden förhåller sig till varandra avseende centrala socioekonomiska faktorer. Delegationen mot segregation uppmuntrar även Statens servicecenter att använda sig av det webbaserade system för uppföljning av segregationen i Sverige som Delmos nu tar fram, och som kommer att kopplas till det rikstäckande indexet.

Vilken service som ska erbjudas vid servicekontoren bör baseras på en kartläggning över invånarnas behov. Denna kartläggning kan göras med stöd av ovan nämna webbaserade uppföljningssystem.

Yttrande

Delegationen mot segregation ser positivt på utredningens slutredovisning En utvecklad organisation för lokal statlig service.

Kapitel 6 Fördjupad analys av nya platser för servicekontor

Delegationen mot segregation delar utredningens analys av behovet av ökad statlig närvaro utifrån olika områdesdefinitioner. Utredningen har valt ut fyra områdesdefinitioner för kartläggningen av orter i behov av servicekontor: gles- och landsbygd, orter som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig verksamhet, storstadsområden samt socialt utsatta områden.

Delegationen mot segregation välkomnar en satsning för att öppna nya servicekontor i socialt utsatta områden, som utredningen föreslår. Myndigheten ser positivt på de satsningar som föreslås i budgetpropositionen för 2021 och som ligger till grund för förslaget, för att lyfta socioekonomiskt utsatta områden och stärka integrationen, bland annat genom att samhällsservicen behöver stärkas i dessa områden. Delegationen mot segregation delar utredningens bedömning att det är viktigt med ökad statlig närvaro för att öka förtroendet för staten.

6.5.1 Platser för nya servicekontor och 6.5.2 Ansvarsfördelning i beslut om nya platser

Utredningen föreslår (6.5.1) att elva kontor ska öppna i socialt utsatta områden (med en blandning av mellanstora och små kontor) och utgår ifrån att kontoren ska vara placeras i de områden som pekats ut av polisen som utsatta.

Som omnämns i redovisningen, i augusti 2020 gav regeringen Delegationen mot segregation och SCB i uppdrag att utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status.[1] Indexet ska baseras på relevanta statistiska indikatorer som vägs samman till ett sammanhållet index. Uppdraget ska slutredovisas 30 juni 2021.

Parallellt med detta utvecklar Delmos ett webbaserat uppföljningssystem. Via systemet kommer det att vara möjligt att se vilka områden i Sverige som har socioekonomiska utmaningar samt graden av segregation på kommun och länsnivå. Detta skapar också förbättrade möjligheter att följa utvecklingen över tid i landet på nationell, regional och lokal nivå samt på lägre geografiska nivåer.

I genomförandet av uppdragen förs täta dialoger med andra myndigheter som utgår från olika definitioner av områdesindelningar, som Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen.

Utredningen skriver att de närmare prioriteringarna avseende bland annat utbyggnadstakt och lämpliga kontorsstorlekar för att öppna elva nya kontor i socialt utsatta områden bör lämnas till Statens servicecenter att avgöra (Förslag 6.5.2). Delegationen mot segregation uppmuntrar till att Statens servicecenter använder sig av kommande rikstäckande definition som nu tas fram av Delmos tillsammans med SCB när uppdraget är slutredovisat, och inte enbart utifrån de områden som pekas ut av polisen så som det föreslås i utredningen.

Kapitel 7 Förutsättningar för att ta med ytterligare myndigheter

7.7.1 Fortsatt utveckling av samverkan med Arbetsförmedlingen

Delegationen mot segregation ser positivt på utredningens förslag 7.7.1 att den samverkan som idag redan sker via Arbetsförmedlingen och vissa servicekontor regleras i Arbetsförmedlingens instruktion. Denna service är särskilt angelägen i områden med socioekonomiska utmaningar, särskilt om Arbetsförmedlingen inte redan finns lokaliserad i området.

Kapitel 8 Generella utgångspunkter vid samverkan med fler myndigheter

Områden med socioekonomiska utmaningar kännetecknas av att de boende utgörs av en hög andel som varken arbetar eller studerar, låg andel förvärvsarbetande, hög andel lågutbildade, hög andel långtidsarbetslösa samt hög andel med försörjningsstöd. Dessa indikatorer synliggör att en betydande andel av befolkningen i dessa områden kan vara i behov av den service som ges eller skulle kunna erbjudas via servicekontoren.

8.1 Enhetliga lösningar bör generellt eftersträvas

Delegationen mot segregation välkomnar att fler myndigheter ska kunna erbjuda sina tjänster via servicekontor. Myndigheten förstår utredningens hållning i förslag 8.1, att i möjligaste mån bör enhetliga regler tillämpas i servicesamverkan generellt. Vi ser dock positivt på förslagets andra mening, att nödvändiga variationer dock måste tillåtas med hänsyn till myndigheters olika förutsättningar. Om detta arbete ska fortsätta, att fler myndigheter kan bli aktuella för att ingå i arbetet via servicekontor vill Delegationen mot segregation att en kartläggning genomförs om behov för den målgrupp som servicekontor ska möta, utifrån förutsättningar i olika områden i landet. Denna kartläggning kan göras med stöd av det webbaserade uppföljningssystemet som nu utvecklas av Delmos, som bygger på indikatorer kopplat till bland annat utbildning och arbetsmarknad. Utredningen lyfter att medborgare och företag ska ges en mer samlad service genom att fler myndigheters fysiska möten med kunder sker på ett och samma ställe. För att målet att öka förtroendet för staten ska uppnås är det av yttersta vikt att medborgarnas behov av statligt stöd står i centrum för bemanningen.

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på utredningens slutredovisning i övrigt.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Utvecklingsledare Katarina Ramanius har varit föredragande.

[1] Myndigheterna ska utgå från den områdesindelning som SCB har tagit fram inom ramen för uppdraget att genomföra en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden (Ku2018/01729/D, A2019/01024/IAS, A2020/00143/IAS och A2020/00949/IAS).

Diarienummer:

2020-2.3.1-542/2 (Delegationen mot segregation)

Fi2020/05128 (Finansdepartementet)

Till:

Finansdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top