skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Yttrande

Delegationen mot segregation tillstyrker de förslag som föreslås i promemorian gällande förordning om stöd för gröna och trygga samhällen eftersom det kan vara en av flera insatser som behövs för att motverka och minska segregation. Myndigheten anser att förordningen sammantaget kan leda till en positiv utveckling.

Avsnitt 1. Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Stödberättigade aktörer

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till att stöd får ges till till en kommun eller annan fastighetsägare och till någon annan om en kommun eller annan fastighetsägare har gett sitt tillstånd till att åtgärder genomförs. Myndigheten anser däremot att samverkan mellan relevanta aktörer är viktigt för att minska och motverka segregation och därför bör det även stå att samverkan bör äga rum med andra lokala aktörer såsom t ex bostadsbolag, lokala myndigheter och det lokala föreningslivet.

Ansökan om stöd

Delegationen mot segregation anser, förutom det som står, att ansökan även bör innehålla en redogörelse för hur åtgärderna bidrar till en långsiktig social hållbarhet utifrån befintlig kunskap om vad som minskar otrygghet och segregation.

Prövning av ansökningar och beslut

Delegationen mot segregation motsätter sig förslaget att Boverket endast vid behov ska inhämta uppgifter från Delegationen mot segregation utan myndigheten anser att det ska vara obligatoriskt.

Avsnitt 3. Överväganden och förslag

Ansökanden om stöd

Delegationen mot segregation har inga synpunkter till förslaget att ansökan ska innehålla en beskrivning av det område som ansökan avser och den plats som åtgärderna avses utföras på. För att insatserna ska leda rätt ser Delegationen mot segregation gärna att Boverket, i sin bedömning av ansökan, tar hänsyn till de underlag över segregationen på områdesnivå (DeSO och RegSO) som Delegationen mot segregation har.

Prövning av ansökningar och beslut om stöd

Delegationen mot segregation ställer sig positiva till att bedömningen av området ska göras i förhållande till andra delar av kommunen men också i jämförelse med andra delar av landet. Myndigheten anser att det även ska ha föranletts av en samordning mellan relevanta förvaltningar i kommunen eftersom samverkan mellan förvaltningar bidrar till att arbetet med att motverka och minska segregation blir effektivare.

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på övriga förslag i utredningen.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Processledare Karen Austin har varit föredragande.

Diarienummer:

2020-2.3.1- 385/2 (Delegationen mot segregation)

Fi2020/03071/SPN (Finansdepartementet)

Till:

Finansdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top