skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredningens förslag och bedömningar.
Delegationen mot segregation föreslår att utredningen inför slutbetänkandet ser över kommunernas möjligheter att bedriva en likvärdig vuxenutbildning utifrån ett segregationsperspektiv, och att detta tas i beaktan i slutbetänkandets konsekvensbeskrivning.

Yttrande

Myndigheten ställer sig positiv till utredningens samtliga förslag och bedömningar och delar bilden att förslagen leder till att stärka förutsättningarna för en god och likvärdig utbildning, vilket är av yttersta vikt för en målgrupp som annars kan stå långt ifrån arbetsmarknaden. Detta ser vi idag påverkar i synnerhet små kommuners ekonomiska förutsättningar, där en betydande andel av kommuninvånarna står långt ifrån att kunna möta de krav som ställs på anställningsbarhet inom särskilt flertalet bristyrken. Kommunerna lyfter själva att just utbildning många gånger är nyckeln till förändring. Myndigheten bedömer att utredningens förslag och bedömningar som riktar sig både mot stat och kommun skulle kunna leda till att likvärdigheten för målgruppen över hela landet ökar.

Delegationen mot segregation ser det som centralt i utredningens fortsatta arbete inför slutbetänkandet att särskilt se över kommunernas förutsättningar att bedriva en likvärdig vuxenutbildning utifrån ett segregationsperspektiv. Detta kan bland annat innebära en analys som tar i beaktan hur inflödet till gruppen och gruppens sammansättning påverkas av var personerna bor i en kommun, vilket i sin tur påverkar kommunernas ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och planering av vuxenutbildningen. Närhet till utbildning, förutsättningar till pendling via kollektivtrafik eller förutsättningar att ta del av utbildning digitalt påverkar möjligheterna att personer ges en likvärdig utbildning över hela landet. Utredningen lyfter att huvudmannen gör en målgruppsanalys för att undersöka och formulera målgruppens behov och förutsättningar. Delegationen mot segregations förslag om en analys med ett segregationsperspektiv kan stärka huvudmannens målgruppsanalys genom att se att utöver personens egna förutsättningar i form av exempelvis tidigare studievana, så påverkar yttre faktorer möjligheten att ta till sig undervisning. Detta kan vara faktorer som trångboddhet eller kortsiktiga hyreskontrakt som påverkar både barn och vuxnas möjligheter att studera i hemmet, trygghet i närområdet som påverkar hur vida personen vågar gå till och från skolan, eller rimliga pendlingsavstånd.

Merparten av de kommuner som tar och har tagit emot många asylsökande och nyanlända är mindre kommuner och kommuner i Sveriges landsbygder. Långt ifrån alla av dessa kommuner omfattas av förordningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Mot denna bakgrund och i syfte att jobba förebyggande mot segregation bör det statliga stödet, som bland annat föreslås ges från Skolverket, även planeras och riktas mer strategiskt genom att exempelvis beakta socioekonomiska utmaningar och boendesegregation.

Analyser ur ett segregationsperspektiv handlar om att se hur samhället håller ihop i ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är en framtidsfråga. Delegationen mot segregation föreslår därför att en konsekvensbeskrivning ur ett segregationsperspektiv för kommunernas möjlighet att bedriva en likvärdig utbildning bör göras i utredningens slutbetänkande.

I detta ärende har tillförordnad direktör Charlotte Johansson beslutat. Processledare Katarina Danielsson har varit föredragande.

Diarienummer:

2019-2.3.1-290/2 (Delegationen mot segregation)
U2019/02278/GV (Utbildningsdepartementet)
Till:
Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top