skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Långsiktigt stöd till det civila samhället, ds 2018:13

Sammanfattning

Delegationen mot segregation instämmer generellt i utredarens bedömningar då förslagen kan antas förbättra förutsättningarna för civilsamhällets organisationer att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka eller minska segregation. Myndigheten har inga synpunkter på förslag om vilka bidrag som bör övervägas att fördelas i form av organisationsbidrag istället för som verksamhets- eller projektbidrag.

Myndigheten vill särskilt betona värdet av att riktlinjer för revision av bidrag tas fram i samarbete mellan flera myndigheter. Det bidrar till ökad enhetlighet i bidragsgivningen. Myndigheten lämnar även förslag på ytterligare områden inom bidragshanteringen där myndighetssamverkan kan utredas eller beaktas för att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt stöd till det civila samhället. Det handlar till exempel om samverkan kring utbyte av information för att underlätta vid prövning av bidragsvillkor, utbyte av juridiskt stöd vid tillämpning och utformning av riktlinjer samt utbyte av tekniskt och juridiskt stöd inför digitalisering av bidragsprocessen.

Yttrande

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredningens bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhället ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. För att motverka och minska segregationen krävs ett långsiktigt arbete och det är angeläget att civilsamhällets organisationer ges goda förutsättningar att verka inom området. Ett långsiktigt arbete kan leda till bestående förändringar och det är särskilt viktigt inom områden med socioekonomiska utmaningar. Med ett mer långsiktigt stöd ökar också förutsättningarna för varaktiga samarbeten mellan civilsamhällets organisationer och kommuner, myndigheter, forskare och näringsliv med flera. Myndigheten vill även betona vikten av att erfarenheter och kompetenser tas tillvara mellan myndigheter. En ökad samverkan kan skapa ökad enhetlighet i bidragsgivningen till exempel genom att riktlinjer tas fram i samverkan av berörda myndigheter, exempelvis för revision av bidrag.

Myndigheten har inga synpunkter när det gäller förslaget om vilka bidrag som bör övervägas att fördelas i form av organisationsbidrag istället för som verksamhets- eller projektbidrag.

Tilläggsförslag – främja och utred möjligheter till ökad samverkan mellan myndigheter inom bidragsgivningen

Utöver utredningens bedömningar ser Delegationen mot segregation att det finns fler områden inom bidragshanteringen där myndigheter kan samverka och stödja varandra i syfte att förbättra statens långsiktiga stöd till civilsamhällets organisationer. Myndigheten har noterar att det i Kommittédirektivet Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Dir. 2018:19) framgår att utredaren ska undersöka hur samverkan och erfarenhetsutbyte går till mellan olika bidragsutbetalande myndigheter. Delegationen mot segregation vill ändå i ett tidigare skede uppmärksamma regeringen på områden som myndigheten bedömer är angelägna att få till stånd en samverkan kring.

Ett område där myndigheten föreslår en utökad samverkan är vid utbyte av information som stödjer kontroll av behörig organisation, grundläggande villkor för bidrag samt att det inte har beviljats bidrag för samma verksamhet, exempelvis vid lönebidrag. Myndigheten föreslår att relevanta myndigheter ges i uppdrag att genomföra en översyn av vilken information som kan bli aktuell för utbyte och hur sedan samverkan mellan myndigheterna kan öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till civilsamhällets organisationer. Exempel på relevanta myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet och bidragsgivande myndigheter.

Delegationen mot segregation vill också uppmärksamma regeringen på att en myndighetssamverkan kring utveckling och digitalisering av bidragshanteringen kan vara kostnadseffektivt för samhället och utöka utbytet av information mellan myndigheter. Myndigheten föreslår att regeringen överväger att uppdra åt den nya Myndigheten för digitalisering i offentlig sektor, att bistå de bidragsgivande myndigheterna i att samverka kring och utreda tekniska som juridiska förutsättningar för en samordnad digitalisering av bidragsprocessen.

Ett annat behov av stöd och samordning som har identifierats i etableringen av bidragsgivningen hos Delegationen mot segregation är det har saknats ett juridiskt stöd för uttolkning av bidragsförordningar i samband med framtagande av föreskrifter, allmänna råd, riktlinjer och ansökningsformulär kopplat till bidragsgivningen. Myndigheten vill därför föreslå att regeringen överväger möjligheten att inrätta en juridisk stödfunktion hos lämplig myndighet som sedan kan bistå övriga myndigheter i utvecklingen av riktlinjer och tillämpningar för de myndigheter som har behov av ett sådant stöd. Lämplig myndighet kan vara Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet eller liknande myndigheter med serviceuppdrag.

I detta ärende har direktör Inger Ashing beslutat. Verksamhetsutvecklare Marina Tjelvling har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också handläggare Nure Aksal deltagit.

 

Diarienummer: 
2018-2.3.1-177 (Delegationen mot segregation)
Ku2018/01074/D (Kulturdepartementet)

Till: 

Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm

 

Back To Top