skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Hållbara städer och samhällen - SIS-remiss 19990

Yttrande

Delegationen mot segregation ställer sig positiv både till innehåll och angreppssätt i dokumentet ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

Myndigheten bedömer att vägledningen ger stöd och struktur till kommuner och regioners arbete för att skapa hållbara städer och samhällen och därmed också bidrar till att minska och motverka segregation.

4.4 Invånarnas och andra intressenters roller

Delegationen mot segregation delar beskrivningen att det är viktigt att använda det engagemang och den kunskap som finns hos invånare och andra aktörer i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet. Myndigheten menar dock att det inte är tillräckligt att hämta in synpunkter löpande. För att skapa delaktighet och ett långsiktigt förändringsarbete krävs att invånare, civilsamhället och andra relevanta aktörer kommer in tidigt i processen, redan på planeringsstadiet, och är medskapare under hela förändringsarbetet.

6.4 Långsiktighet

Delegationen mot segregation delar beskrivningen av att hållbarhetsarbetet och tillika segregationsarbetet kräver politiska åtaganden som sträcker sig på längre sikt. Myndigheten verkar för att segregationsperspektivet ska bli synligare i kommunala och regionala visioner, utvecklingsplaner, strategier samt mål- och budget. Alla viktiga verktyg i förändringsarbetet.

Myndighetens erfarenheter visar också att det krävs en förståelse för komplexiteten i dessa samhällsutmaningar. Olika sakfrågor, aktörer och målgrupper har inte sällan olika incitament i ett förändringsarbete. Det skapar många gånger målkonflikter för den politiska nivån att ta ställning till där det kan vara svårt att vara långsiktig i förhållande till kortsiktiga resultat och mål- och budgetprocesser. Här kan konsekvensanalyser vara ett viktigt verktyg inför att beslut ska fattas som rör hållbarhetsarbetet och segregationsfrågor.

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på övriga förslag i dokumentet.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Processledare Ulrika Pudas har varit föredragande.

Diarienummer:
2020-2.3.1-360/3 (Delegationen mot segregation)

Till:
SIS

Back To Top