skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Sammanfattning

Delegationen mot segregation instämmer i utredningens slutsatser vad gäller vikten av att uppmärksamma situationen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden i bostadsförsörjningen. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen saknar ett segregationsperspektiv vilket är en brist.

De bostäder som byggs nu kommer att finnas kvar under en lång tid. För att inte bidra till en framtida segregationsproblematik behövs långsiktighet vid planeringen av nya bostäder. Delegationen mot segregation vill betona vikten av att utredningens förslag i alla led genomsyras av ett segregationsperspektiv.

Utredningen synliggör den regionala nivåns betydelse för bostadsförsörjningen och de regionala aktörernas betydelse vid bostadsplanering. Delegationen mot segregation vill i sammanhanget uppmärksamma att även boendesegregationen i hög utsträckning är en mellankommunal och regional fråga som bör integreras i de regionala analyser och årliga regionala dialogmöten som utredningen föreslår för att bygga ett samhälle som håller samman över tid.

Yttrande

Segregation handlar om att människor med olika bakgrund – som socioekonomisk status, etnicitet eller demografi – bor i olika områden, går i olika skolor och arbetar på olika arbetsplatser eller inom olika yrken. Men det handlar inte bara om att dessa bostadsområden, skolor, arbetsplatser, yrken etcetera är åtskilda. Det handlar också om att de har olika status och påverkar människors livsvillkor på olika sätt. Även om segregation förekommer inom många områden – exempelvis på arbetsmarknaden och inom skolan – så handlar segregation framför allt om rumslig segregation och geografiska platsers betydelse för människors livsvillkor och uppväxtvillkor. Forskningen visar att boendesegregation en bakomliggande faktor som driver på segregation inom andra områden.

Det är med detta som utgångspunkt som Delegationen mot segregation analyserat utredningens förslag. Myndighetens synpunkter på utredningens förslag framförs nedan.

Kapitel 5.3 En ny lag om bostadsförsörjning

Delegationen mot segregation tycker det är bra att utredningen föreslår ett förtydligande av såväl kommunens ansvar att tillfredsställa invånarnas behov av bostäder, ansvaret mellan stat och kommun samt den regionala nivåns betydelse i bostadsplaneringen.

Myndigheten saknar däremot en konsekvensbeskrivning av utredningens förslag ur ett segregationsperspektiv. Att endast titta på behovet av bostäder utifrån ett numerärt perspektiv är att förenkla bostadsförsörjningens roll i att bygga stad och samhällsutvecklingen i stort.

Utredningen berör inte i någon större utsträckning frågor som berör HUR genomförandet av insatser ska ske på bästa sätt för att minska bostadsbristen och tillgodose invånarnas behov. Statens val av stödinsatser, Boverket och Länsstyrelsens roll samt kommuners val av insatser och geografisk placering kan såväl förstärka som motverka segregationen.

De bostäder som byggs nu kommer att stå kvar länge och det gäller att tänka långsiktigt vid planeringen av nya bostäder för att inte bidra till en framtida segregationsproblematik.

Kapitel 5.3.5 Boverkets uppgift att etablera ett språkbruk

Delegationen mot segregation vill uppmärksamma behovet av en gemensam tolkning av begreppet segregation. Myndigheten möter många olika tolkningar av begreppet vilket försvårar möjligheten till samsyn och gemensamma målbilder. Många ser också begreppet segregation som ett motsatsord till integration vilket inte är korrekt. Begreppet är relationellt och boendesegregation handlar om relationen mellan olika bostadsområden och mellan kommuner. Det innebär att det aldrig är ett särskilt område som är segregerat utan en hel kommun.

Kapitel 5.3.6 Regionernas analyser samt Kapitel 5.3.9 Formen för den regionala samordningen

Delegationen mot segregation vill betona vikten av att involvera frågan om segregation i de regionala analyser och årliga regionala dialogmöten som utredningen föreslår. Detta då segregationen är relationell och boendesegregation i många fall är en mellankommunal och regional fråga. De beslut som sker i en kommun påverkar i hög grad andra närliggande kommuner.

Utan gemensamma målbilder och tydliga åtaganden på regional nivå är risken stor att enskilda kommuners agerande kommer få konsekvenser för möjligheten att minska bostadsbristen och förstärka segregationen i regionen.

För att möjliggöra en hållbar utveckling och minska och motverka segregation behöver även dessa frågor finnas med på dagordningen vid de årliga regionala dialogmötena mellan länsstyrelsen och kommunerna.

Kapitel 5.3.7 Kommunernas uppgifter

Delegationen mot segregation stödjer utredningens förslag som förtydligar kommunerna ansvar att genomföra insatser för att åtgärda bostadsbristen.

Det finns dock en brist i förslaget då utredningen inte berör andra perspektiv än antal och typ av bostäder som behövs. Det finns målkonflikter som till exempel att prioritera mellan satsningar på bostäder för grupper med låg betalningsförmåga och boenden för att attrahera välutbildad arbetskraft till kommunen. I dessa sammanhang gäller det att hantera flera perspektiv samtidigt. Här finns det en att kommunen upplever att man uppfyllt sitt åtagande om man tillgodoser numerären utan hänsyn till andra viktiga perspektiv så som behovet av blandade upplåtelseformer för att skapa ett samhälle som hänger samman på sikt.

Vid nybyggnation liksom vid upprustning av bostadsområden är det därför viktigt att satsningar görs i dialog med de boende. Delegationen mot segregation vill också uppmärksamma vikten av att motverka alla former av diskriminering på bostadsmarknaden.

Inger Ashing, Direktör
Ulrika Pudas, Processledare

Diarienummer: 
2018-2.3.1-196 (Delegationen mot segregation)
N2018/02915/BB (Näringsdepartementet)

Till: 

Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top