skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Yttrande

Delegationen mot segregation delar bedömningen att det är problematiskt att kommuner anmäler områden som svårligen kan anses ha några socioekonomiska utmaningar och därmed omfattas av begränsningen av asylsökandes eget boende. Myndigheten tillstyrker de förslag på ändringar som föreslås i promemorian vad gäller anmälningsförfarande avseende vilka områden som omfattas av en begränsning av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende med bibehållen dagersättning. Ska förordningen kunna bidra till att minska och motverka segregation så är detta en förutsättning.

Avsnitt 3. Anmälningsförfarandet för vilka områden som omfattas av begränsningen ändra

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till att länsstyrelsernas roll vid yttrande får en ökad betydelse när det gäller motivering kring att undanta ett område inom kommunen och tillstyrker förslaget att yttrandet ska vara bindande för kommunen vid anmälan till Migrationsverket.

Delegationen mot segregation delar bedömningen att det är viktigt att faktorer som ska beaktas i bedömningen tydliggörs och preciseras, det underlättar en samsyn kring när ett område kan bedömas ha socioekonomiska utmaningar.

I promemorian föreslås att det vid bedömningen av om det är motiverat att anmäla ett område särskilt ska beaktas graden av arbetslöshet och av sysselsättning, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet i det aktuella området. Samtidigt beskrivs att dessa faktorer inte är uttömmande och att det kan finnas många andra sociala och ekonomiska förhållanden som i det enskilda fallet bör beaktas vid bedömningen av om det är motiverat att anmäla ett område.

Delegationen mot segregation menar att dessa fem faktorer kan utgöra en grund för bedömning men de är inte tillräckliga för att definera vilka områden som har socioekonomiska utmaningar i en kommun.

Delegationen mot segregation arbetar nu fram ett nationellt webbaserat uppföljningssystem för segregation. Här kommer drygt 24 variabler med tillhörande bakrundsvariabler inom sex statistikområden användas för att kunna ge en bred och kvalitetssäkrad bild av segregationens nuläge och utveckling på flera geografiska nivåer (regionalt, kommunalt, regionala statistikområden och demografiska statistikområden). Uppföljningssystemet planeras vara klart under våren 2021.

Den kunskap som kommer att genereras på både demografiska statistikområdesnnivå (DeSO) eller på regionala statistikområdesnivå (RegSO) via uppföljningssytemet bör framöver kunna utgöra det gemensamma underlaget inför dialog och bedöming, mellan länsstyrelserna och berörda kommuner, av vilka områden med socioekonomiska utmaningar som ska få anmälas och undatas enligt förordningen.

Delegationen mot segregation instämmer i förslaget att länsstyrelserna behöver ta fram gemensamma riktlinjer eller vägledning inför framtagande av underlag inför yttrandeprocessen. Myndigheten är gärna behjälplig i länsstyrelsernas arbete med detta så som föreslås.

Avsnitt 4. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Författningsändringarna ska träda i kraft 15 augusti 2020. Delegationen mot segregation ser det som nödvändigt med en övergångsbestämmelse under 2020 för att ge kommuner och länsstyrelserna möjlighet och tid för intern och extern dialog kring samsyn av bedömningsunderlag. Berörda kommuner bör också ges rimliga tidsramar för att göra nya utredningar där så behövs.

Flera utvecklingsarbeten på nationell nivå pågår nu parallellt. Delegationen mot segregation menar att myndighetens kommande uppföljningssystem bör utgöra ett viktigt underlag när regeringen planerar att under 2021 se över kriterierna för vilka kommuner som ska ha möjlighet att anmäla områden. Här är viktigt att slå samman pågående processern när så är möjligt.

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på övriga förslag i utredningen.

I detta ärende har tillförordnad direktör Anders Kessling beslutat. Processledare Ulrika Pudas har varit föredragande.

Diarienummer:

2020-2.3.1-353/2 (Delegationen mot segregation)
Ju2020/01879/L7 (Justitiedepartementet)

Till:

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

Back To Top