skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

Sammanfattning

Delegationen mot segregation ställer sig bakom utredarens förslag om ny stödordning då förslagen kan antas bidra till att motverka eller minska segregationen i samhället. Myndigheten lämnar också förslag om att utöka stödordningen till att även inrymma stöd till civilsamhällets informationsinsatser i fråga om att samla och bedriva utbildnings- eller informationsinsatser gentemot relevanta aktörer. Avslutningsvis lämnas synpunkter som rör föreskriftstekniska frågor.

Yttrande

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till förslag om ny stödordning mot bakgrund av att stödets inriktning kan antas påverka situationen i socioekonomiskt utsatta områden på ett positivt sätt.

Tilläggsförslag – 8.2 Stödet får fortsatt användas för utbildning

Delegationen mot segregation föreslår att stödordningen utökas till att även innehålla stöd för civilsamhällets organisationer att samla och bedriva utbildnings- eller informationsinsatser gentemot relevanta aktörer. Det är insatser som kan bidra till att misstänksamheten mot organisationerna i frågorna minskar. Det kan också övervägas om det behöver regleras en samverkan mellan bidragsmottagande organisation och den kommun den verkar i, för att förbättra säkerhetsläget.

Förslaget motiveras genom att civilsamhällets organisationer har en central och betydande roll i att motverka och minska segregation. Det kan handla om att lyfta individer och att nå nya och delvis andra målgrupper än offentliga aktörer. De kan också upprätthålla och stärka demokratiska värderingar i det svenska samhället, för att bidra till demokratisk delaktighet samt ökad trygghet genom olika former av lokal samverkan. Insatser som förbättrar villkoren för organisationerna att bedriva sin verksamhet kan antas leda till en ökad social sammanhållning och bidra till att klyftorna minskar mellan olika grupper. Det behövs fler möten mellan människor med olika förutsättningar och uppfattningar för att slå vakt om demokratin och det öppna samhället. Det framgår bland annat av regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation år 2017–2025. Det är dock oklart om, och i så fall i hur hög grad som den nya stödordningen kan komma att påverka de strukturella och mer bakomliggande orsakerna till segregation. Ett utökat kunskapsutbyte mellan relevanta aktörer såsom exempelvis civilsamhällets organisationer, försäkringsbolag, säkerhets- och vaktbolag och offentliga tjänstepersoner skulle kunna underlätta för organisationerna att bedriva verksamheterna ytterligare.

Synpunkter att beakta

Synpunkter – 1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Delegationen mot segregation har noterat att förslagets lydelse innebär att instruktion för Kammarkollegiet behöver justeras om myndigheten får liknande bidragsfördelningsuppdrag framöver. Det kan förekommas med en mer generell skrivning, exempelvis av lydelsen: Myndigheten fördelar statsbidrag enligt författningar där myndigheten fått ett sådant uppdrag.


I detta ärende har direktör Inger Ashing beslutat. Verksamhetsutvecklare Marina Tjelvling har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också handläggare Nure Aksal deltagit.

Back To Top