skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Vad beror segregationen på?

Fotografi på tunnelbana som åker över en järnvägsbro.

Generellt brukar forskningen lyfta fram två orsaksförklaringar till hur segregation uppstår: strukturella orsaker samt individuella preferenser.

Både samhället och individen påverkar – och påverkas

Strukturella orsaker innefattar de möjligheter och de restriktioner som finns i samhället och som den enskilda individen har svårt att påverka. Individuella preferenser handlar om individers beteenden och val.

Några exempel på strukturella orsaker är inkomstojämlikhet, hur staden är planerad och var nya bostäder byggs. Det kan också handla hur bostadsmarknaden fungerar, tillgång till kollektivtrafik och om diskriminering.

Några exempel på individuella preferenser är att föredra att bo i en viss typ av bostad, att undvika vissa bostadsområden samt att gärna vilja bo nära ett rikt kulturliv, nära ett grönområde eller nära familj eller personer med liknande bakgrund som en själv.

Strukturella och individuella orsaker hänger ihop

De strukturella och individuella orsakerna samverkar med varandra. Därför är det viktigt att arbeta med båda dessa parallellt för att minska och motverka segregation. Det innebär också att flera olika typer av aktörer i samhället behöver jobba tillsammans för att kunna minska och motverka segregationen. Exempelvis arbetar civilsamhällesorganisationer ofta med individers förutsättningar och kommuner har ansvar för strukturer på lokal nivå. De båda aktörerna kan därför bidra med olika saker i arbetet tillsammans mot segregation.

Läs mer:

Läs mer om strukturella orsaker

Läs mer om individuella preferenser

Läs mer om segregationens konsekvenser

Läs Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Senast uppdaterad : 1 dec, 2021
Back To Top