skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Vad är segregation?

Bild på fyra personer i vit t-shirt som står mot en stenvägg. En person i svart t-shirt står lite avskilt från de andra.

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrunder och egenskaper till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. Segregationen blir ett problem när den leder till stora skillnader i människors uppväxt- och levnadsvillkor.

Vill du veta mer om segregationens utveckling i Sverige? Ladda ner: Platsens betydelse Delmos årsrapport 2022 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling i Sverige

Det finns flera olika sätt att beskriva och analysera segregationen i ett samhälle. Ofta utgår man från en uppdelning i olika sociala kategorier och från platsen där segregationen uppstår.

Segregation som utgår från olika sociala kategorier

Forskning om segregation har främst belyst segregation utifrån tre olika sociala kategorier:

  • Socioekonomisk segregation, som uppstår när människor är uppdelade utifrån till exempel deras tillgång till ekonomiska resurser, deras utbildningsnivå eller deras yrkesgrupp.
  • Etnisk segregation, som uppstår när människor är uppdelade utifrån deras nationalitet, migrationsbakgrund, religion eller etniska tillhörighet.
  • Demografisk segregation, som uppstår när människor är uppdelade efter kön, ålder eller hushållstyp (till exempel ensamstående eller sammanboende).

De olika formerna av segregation överlappar ofta varandra eftersom människor tillhör flera olika kategorier samtidigt. Det kan till exempel handla om att individen påverkas av både inkomst- eller utbildningsnivå, etnisk tillhörighet och kön och därmed upplever konsekvenser av olika typer av segregation.

Forskning visar att socioekonomiska förutsättningar, som till exempel inkomst- och utbildningsnivå, förklarar mycket av exempelvis den etniska och demografiska segregationen. Delmos uppdrag utgår från den socioekonomiska boendesegregationen.

Etnisk och socioekonomisk segregation är ofta svåra att skilja åt

Särskilt etnisk och socioekonomisk segregation förekommer ofta samtidigt och de är därmed svåra att särskilja. I bostadsområden där det bor många låginkomsttagare bor både inrikes födda och utrikes födda, i vissa av dessa områden är utrikes födda överrepresenterade. Att lägre inkomst är gemensamt för individerna är ett tecken på att den primära orsaken till bosättningsmönstren är inkomst och inte om personen är inrikes eller utrikes född.

Segregation som utgår från platsen

Ett sätt att belysa segregation är också att utgå från den fysiska platsen – som skolor, bostadsområden eller arbetsplatser – och undersöka om grupper med olika bakgrunder eller egenskaper möts där.

Boendesegregation

Boendesegregation uppstår när olika grupper av befolkningen lever åtskilda från varandra i olika bostadsområden. Det innebär att exempelvis höginkomsttagare eller låginkomsttagare är överrepresenterade i vissa bostadsområden samtidigt som de är underrepresenterade i andra.

Bostadens plats påverkar livschanserna, exempelvis genom barns tillgång till utbildning och vuxnas möjligheter till ett arbete. Därför har den geografiska platsen stor betydelse för segregationens konsekvenser.

Ladda ned “Kunskapsöversikt om boendesegregation 2020”

Skolsegregation

Skolsegregation uppstår när elever med olika bakgrund och egenskaper är uppdelade mellan olika skolor. Elever går ofta i en skola nära hemmet. Därför finns vanligtvis en koppling mellan skolsegregation och boendesegregation.

Skolor som ligger i områden där en stor del av befolkningen är lågutbildad har ofta sämre resultat än skolor i andra områden, eftersom föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar enskilda elevers studieresultat.

Arbetsmarknadssegregation

Arbetsmarknadssegregation innebär att arbetsmarknaden blir uppdelad utifrån individers bakgrund eller egenskaper. Det kan handla om att olika grupper av människor arbetar inom olika typer av yrken i olika geografiska områden, eller att de arbetar på samma arbetsplats men inom olika yrken. Några exempel är att kvinnor är överrepresenterade i vissa yrken, till exempel inom vården, samtidigt som de är underrepresenterade i andra yrken, till exempel inom teknikindustrin.

De olika formerna av segregation hänger ofta samman och påverkar varandra. Bland annat kan både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden i till exempel en kommun vara segregerade. Människor kan därmed påverkas av segregationen inom båda dessa områden samtidigt.

Läs mer:

Läs mer om segregationens orsaker

Läs mer om segregationens konsekvenser

Ladda ned Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Senast uppdaterad : 14 sep, 2022
Back To Top