skip to Main Content

Konsekvenser för individen

Foto på en hoppa hage-målning på skolgård.

Ett samhälle som är segregerat påverkar människor på olika sätt. Det är ofta de som bor i områden med socioekonomiska utmaningar som drabbas mest av segregationens negativa konsekvenser.

Grannskapet påverkar

Var människor bor och vilka andra som bor i samma bostadsområde, kan påverka möjligheterna i livet. Inom forskningen kallas det för ”grannskapseffekter”.

I studier om grannskapseffekter undersöker man bland annat hur mycket en individs utbildningsnivå påverkas av grannarnas utbildningsnivå, eller hur individer i ett resurssvagt bostadsområde påverkas av att de som bor i ett angränsande bostadsområde har det bättre ställt.

Forskningen är överens om att grannskapseffekter finns. Men hur mycket som handlar om grannskapet i sig och hur mycket som handlar om individuella bakgrundsfaktorer är man oenig om.

En trolig förklaring till det är att grannskapet påverkar människor olika mycket. I vilken grad de påverkas beror bland annat på hur mycket de vistas i sitt bostadsområde och vilket socialt nätverk de har. Grannskapet har särskilt stor betydelse för barn och unga, eftersom de spenderar mycket tid i sitt närområde. Det kan påverka deras framtida livschanser.

Ojämlika förutsättningar beroende på var du bor

Forskningen visar bland annat att personer som bor i områden med bättre socioekonomiska förutsättningar ofta har större kontroll över sina liv än andra. De har bland annat större möjligheter att välja var de ska bo och i vilka skolor deras barn ska gå. Med en högre utbildningsnivå har de även bättre förutsättningar att tillgodogöra sig samhällsinformation, och de tenderar också att ställa högre krav på såväl den offentliga som den privata servicenivån i samhället där de bor.

Generellt är det demokratiska deltagandet högre i sådana områden i jämförelse med områden som har socioekonomiska utmaningar. Exempelvis visar Delmos rapport “En demokrati för alla?” att deltagandet i riksdagsvalet år 2018 var 19 procentenheter högre i områden med goda socioekonomiska förutsättningar än i områden med socioekonomiska utmaningar. Även tillit till andra människor liksom engagemang i föreningslivet är högre i områden utan socioekonomiska utmaningar.

Segregationens negativa konsekvenser tydligast i områden med socioekonomiska utmaningar

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar påverkas mer negativt av segregationen än boende i andra områden.

Svensk forskning har visat att människors arbetsmarknadsanknytning kan påverkas om det bor många andra med svag arbetsmarknadsanknytning i samma resurssvaga område. Exempelvis är sannolikheten att bli anställd lägre och sannolikheten att förbli arbetslös är högre. Det verkar också enligt forskningen som att grannskapet kan påverka förvärvsinkomsten.

Bostadsområdet kan påverka skolresultatet och hälsan

Grannskapet kan även ha betydelse för skolresultat och utbildningsnivå. Forskning visar att betyg, sannolikheten att läsa färdigt gymnasiet samt sannolikheten att påbörja en högskoleutbildning påverkas negativt av att bo i områden som är resurssvaga.

Dessutom påverkas även individers hälsa av segregationen, eftersom uppväxt, familj, skola, arbete och boende formar förutsättningarna för ett hälsosamt liv.

Delmos resultat

Delmos visar i sin årsrapport “Segregation i Sverige” att det finns stora skillnader i förutsättningar mellan olika områdestyper i Sverige. Boende i områden med socioekonomiska utmaningar har en lägre utbildningsnivå och en större andel bor i hyresrätt och på en mindre bostadsyta än andra boende. De förvärvsarbetar också i lägre grad och har följaktligen även lägre inkomster. Exempelvis är skillnaden i andel förvärvsarbetande 31 procentenheter mellan områden med stora socioekonomiska utmaningar och områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. En större andel bor också i hyresrätt och på en mindre bostadsyta än boende i andra typer av områden.

Läs mer:

Läs mer om konsekvenser för samhället

Läs mer om insatser mot segregation

Ladda ned Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Ladda ned “Kunskapsöversikt om boendesegregation”

Senast uppdaterad : 1 dec, 2021
Back To Top