skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Viktiga framgångsfaktorer i arbetet mot segregation

Flera personers händer ihop.

Utvärderingar av tidigare satsningar visar att det finns flera framgångsfaktorer i arbetet mot segregation. Framgångsfaktorerna är:

  • långsiktighet
  • sektorsövergripande arbetssätt
  • samverkan och samordning mellan olika aktörer
  • tidiga och förebyggande insatser
  • ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Långsiktighet

De insatser som tidigare gjorts för att minska segregationen har ofta varit i form av projekt eller andra tillfälliga insatser. När enskilda satsningar och projekt är avslutade finns det dock stora risker att arbetet med att minska och motverka segregation upphör.

För att minska och motverka segregation krävs det därför ett arbete som präglas av kontinuitet och fokus på förebyggande åtgärder. Detta är viktigt för att främja en god planering och uthållighet. Segregationen uppstår inte från en dag till en annan, utan det är en process som pågår under många år. Att minska och motverka segregation tar också tid och därför är långsiktighet viktigt.

Sektorsövergripande arbetssätt och samverkan

Segregation berör många samhällsområden, och därför bör arbetet var sektorsövergripande. Insatser för att motverka segregation inom exempelvis skola eller arbetsmarknad kan bli mer effektiva om man har kunskap kring hur människors förutsättningar också påverkas av boendesegregation eller tillgången till samhällsservice i området.

För att lyckas med arbetet med att minska och motverka segregation är samverkan och samordning nödvändigt.

Det handlar till exempel om samordning både inom och mellan offentliga institutioner, och i förhållande till andra aktörer. Det är också viktigt med dialog med boende i de områden som satsningarna riktar sig mot.

Tidiga och förebyggande insatser

Tidiga insatser för att minska och motverka segregation kan vara mindre resurskrävande jämfört med insatser när problemen redan blivit större.
Det är särskilt viktigt med tidiga insatser när det gäller barn och unga. Med rätt insatser på ett tidigt stadium förbättras förutsättningarna att vända den negativa utveckling som segregation kan medverka till. Tidiga och förebyggande insatser kan därför bidra till goda och likvärdiga möjligheter för barn och unga, oavsett var de växer upp.

Kunskapsbaserat arbetssätt

Det är också viktigt att insatserna är baserade på kunskap och erfarenheter.

De insatser som har gjorts och som görs mot segregation ger både kunskap och erfarenheter. Den kunskapen och de erfarenheterna behöver olika aktörer ta till vara, dela med sig av, och använda i det fortsatta arbetet med att minska och motverka segregation. Därför är utvärdering av insatser mot segregation viktigt.

Kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut, är central för att kunna minska och motverka den. Kunskap och statistik gör det möjligt att veta var relevanta insatser ska sättas in. Insatserna kan då bli mer träffsäkra och få större effekt.

Delmos har tagit fram statistikverktyget Segregationsbarometern, som är en gemensam plattform för aktörer som, oavsett resurser, kan mäta och följa segregation och samverka med varandra utifrån en gemensam kunskapsbas.

Läs mer:

Läs mer om Delmos statsbidrag för att minska och motverka segregation

Läs mer om att mäta och följa segregation
Läs mer om tidigare insatser mot segregation

Läs mer om samverkan

Senast uppdaterad : 1 dec, 2021
Back To Top