skip to Main Content

Tidigare insatser mot segregation

Foto på nya och äldre bostadshus.

Staten har genom åren gjort olika satsningar för att motverka segregationen och minska dess konsekvenser.

Satsningarna fokuserade på storstadskommuner och arbetsmarknad

Några exempel på satsningar är ”Blommanpengarna” och ”Nationella exempel” som främst handlade om att öka deltagandet på arbetsmarknaden och omfattade åtta storstadskommuner. Kommunerna fick i uppdrag av regeringen att ta fram handlingsplaner för att utveckla nya former för samverkan mellan staten och kommunerna. Syftet var att minska segregation och utanförskap.

I slutet av 1990-talet ersattes Blommanpengarna med ”Storstadssatsningen”. Inom Storstadssatsningen tecknade sju kommuner lokala utvecklingsavtal med regeringen.

Från projektverksamhet till stimulansstöd och kunskapsuppdrag

Mellan 2008 och 2010 förändrades satsningarna. Flera kommuner fokuserade nu på utveckling inom ordinarie struktur och verksamhet, i stället för på projektverksamhet.

Staten har på senare år även provat andra sorters satsningar. Ett exempel är kunskapsuppdrag till Boverket om det sociala perspektivet i stadsutveckling. Ett annat exempel är prestationsbaserade stimulansstöd till kommuner. Stödet skulle fördelas till ”de kommuner som lyckats bäst med att underlätta den socioekonomiska utvecklingen i stadsdelen och minska boendesegregation i kommunen”. 15 bostadsområden med socioekonomiska utmaningar i nio kommuner fick ta del av stödet

Betydelse för områden och individer

Studier visar att många av satsningarna har haft betydelse både för områden och individer, men inte alltid lett till att segregationen har minskat. Satsningarna har bidragit till att förbättra situationen för människor och grupper med låg socioekonomisk status och främjat en positiv utveckling av service i de bostadsområden satsningar har riktat sig till. Samtidigt har de hushåll som fått det bättre genom insatserna ofta valt att flytta från området som varit föremål för satsningen.

Framgångsfaktorer – kontinuitet, kunskap och förebyggande

När enskilda satsningar och projekt är avslutade finns det stora risker att arbetet med att minska och motverka segregationen upphör. För att minska och motverka segregation krävs det ett arbete som präglas av kontinuitet, förutsägbarhet och fokus på förebyggande åtgärder.

Utvärderingar av tidigare satsningar visar på flera framgångsfaktorer i arbetet mot segregation. De framgångsfaktorerna är:

  • långsiktighet
  • sektorsövergripande arbetssätt
  • samverkan och samordning mellan olika aktörer
  • tidiga och förebyggande insatser
  • ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorer

Regeringens arbete med att minska och motverka segregation

Regeringen har tagit fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation

Regeringen har också tagit fram en handlingsplan med insatser under de närmaste åren för att motverka och minska den socioekonomiska segregationen i Sverige.

Läs mer:

Läs mer om att mäta och följa segregation
Läs mer om regeringens strategi för att minska och motverka segregation
Läs mer om framgångsfaktorer
Läs mer om Delmos uppdrag
Läs mer om orsaker till segregation

Senast uppdaterad : 1 dec, 2021
Back To Top