skip to Main Content

Områdestyper

Fotografi på villaområde, miljonprogramshus och nybyggda bostadsrätter.

Det har tidigare saknats en vedertagen definition av exempelvis områden med socioekonomiska utmaningar, men även av andra typer av områden, så som områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Därför har Delmos och SCB skapat en områdesindelning där Regionala Statistikområden (RegSO:n) i hela Sverige har delats in utifrån deras socioekonomiska förutsättningar.

Ett RegSO är ett mindre geografiskt område inom en kommun. Exempelvis är Örkelljunga kommun indelat i fyra RegsO:n: Örkelljunga omland, Örkelljunga norra, Örkelljunga östra och Örkelljunga västra. Antalet RegSO:n i kommunerna kan variera från 2 till 147 områden, där det vanligaste antalet är mellan 5 och 9 RegSO:n per kommun.

Områdestyperna är en klassificering av alla Sveriges 3 363 RegSO:n.

Fem områdestyper med olika socioekonomiska förutsättningar

Totalt finns det fem områdestyper:

  • Områdestyp 1 – Områden med stora socioekonomiska utmaningar
  • Områdestyp 2 – Områden med socioekonomiska utmaningar
  • Områdestyp 3 – Socioekonomiskt blandade områden
  • Områdestyp 4 – Områden med goda socioekonomiska förutsättningar
  • Områdestyp 5 – Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Områdestyp 1 och områdestyp 2 går in under samlingsbegreppet områden med socioekonomiska utmaningar.

Områdesanalys

Områdestyperna är ett viktigt verktyg i arbetet med att mäta och följa segregation. De mäter inte graden av segregation, men anger under vilka förutsättningar invånarna i olika områden lever, det vill säga ger en indikation på några av segregationens uttryck. Till exempel är människor som bor i områdestyperna 1 och 2 oftare lågutbildade och lever i högre utsträckning med låg ekonomisk standard jämfört med riksgenomsnittet, medan människor som bor i områdestyp 5 oftare är högutbildade och lever med hög ekonomisk standard jämfört med riket som helhet.

En jämförelse av områdestyperna svarar på hur de socioekonomiska skillnaderna tar sig i uttryck inom exempelvis en kommun eller ett län. De beskriver alltså likheter och skillnader i socioekonomisk status på lägre geografiska nivåer.

Genom att följa områdestypernas utveckling över tid och arbeta med analyser, kan beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, men även andra aktörer som exempelvis civilsamhället och forskare, få en indikation på vilken typ av frågor och områden det finns störst behov av att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation. Här nedanför ser du tre exempel på områdestypernas användningsområden:

  • För att analysera skillnader och likheter mellan olika områden samt deras utveckling inom exempelvis en kommun eller ett län. Exempelvis hur befolkningens utbildningsnivå fördelar sig efter områdestyp.
  • I studier om vilka konsekvenser det kan få att bo i vissa områden, exempelvis när det gäller utbildning och arbetsmarknad.
  • I urvalsundersökningar, till exempel för att få fördjupad kunskap om hälsa eller trygghet utifrån skillnader i socioekonomiska förutsättningar.

I Segregationsbarometern, Delmos webbverktyg för segregationsbaserad statistik, går det bland annat att göra jämförelser mellan närliggande områdestyper i syfte att följa utvecklingen i till exempel en kommun.

Läs mer:

Läs mer om att mäta och följa segregation

Ladda ned Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Läs mer om Delmos uppdrag att tillsammans med SCB ta fram ett socioekonomiskt index

Socioekonomiskt index efter RegSO på SCB:s webbplats

Länk till Segregationsbarometern

Senast uppdaterad : 30 nov, 2021
Back To Top