skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nationell strategi för att minska och motverka segregation

Fotografi på olika slags bostäder.

År 2018 tog regeringen fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Där anges inriktningen för arbetet under perioden 2018–2028. Det övergripande målet med strategin är ”Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla”.

Dessutom innehåller strategin ett antal delmål inom fem samhällsområden: bostad, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet.

Med lärdomar från tidigare insatser mot segregation har ett antal utgångspunkter och perspektiv som ska genomsyra arbetet tagits fram. De handlar om:

  • Långsiktighet
  • Ett sektorsövergripande arbetssätt
  • Samverkan och samordning
  • Ett kunskapsbaserat arbetssätt
  • Breda, generella reformer och riktade insatser
  • Tidiga och förebyggande insatser
  • Insatser på flera nivåer (nationellt, regionalt och lokalt).

Perspektiven som bör genomsyra arbetet mot segregation är enligt strategin mänskliga rättigheter och demokrati, icke-diskriminering, ett barnrätts- och ungdomsrättsperspektiv, jämställdhet, jämlikhet och Agenda 2030.

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation är en vidareutveckling av det långsiktiga reformprogram för minskad segregation som regeringen presenterade sommaren 2016.

Reformprogram för minskad segregation 2017–2025

Inrättandet av Delegationen mot segregation är en del av reformprogrammet. Syftet är att garantera långsiktigheten i arbetet samt öka kvaliteten och effektiviteten i åtgärderna.

Länk till regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation

Senast uppdaterad : 1 dec, 2021
Back To Top