skip to Main Content

Att mäta och följa segregation

Monopolhus i olika färger på en karta.

För att kunna minska och motverka segregation behövs kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut. Först då är det möjligt att veta var relevanta insatser ska sättas in.

Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling. Insatserna kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.

Flera sätt att mäta och följa segregation

Delegationen mot segregation arbetar på flera olika sätt med att mäta och följa segregation och för att ta fram verktyg till aktörer som arbetar mot segregation. Bland annat släppte myndigheten i juli 2021 en rapport om segregationen och dess utveckling i Sverige. Delmos har också på uppdrag av regeringen tagit fram ett socioekonomiskt index tillsammans med SCB, som visar hur olika områden förhåller sig till varandra när det gäller socioekonomisk status.

Under hösten 2021 lanserade myndigheten Segregationsbarometern, som är ett statistikverktyg. I verktyget kan användarna mäta och följa segregationen i Sverige på flera olika geografiska nivåer och utifrån en rad olika indikatorer som rör exempelvis bostad, utbildning och arbetsliv.

Två centrala mått

Delmos använder två centrala mått för att mäta segregationens utveckling. Det ena måttet är ”ojämlikhetsindex” som beskriver graden av segregation inom en kommun eller i ett län. Ojämlikhetsindexet visar, enkelt förklarat, hur jämnt eller ojämnt fördelade höginkomsttagare och låginkomsttagare är över olika bostadsområden i en kommun eller i ett län.

Det andra måttet är ”områdestyper ”, som beskriver områdenas socioekonomiska förutsättningar i enskilda områden i en kommun eller ett län. Det finns fem områdestyper, från områden med stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Genom att jämföra förutsättningarna hos de boende i olika områdestyper, synliggörs några av segregationens uttryck. Områdestyperna är framtagna med hjälp av det socioekonomiska indexet (se nedan).

De två måtten kompletterar varandra och ger tillsammans en god bild över hur segregationen ser ut i exempelvis en kommun.

Läs mer om områdestyper.

Segregationsbarometern – ett verktyg för att mäta och följa segregation

Hösten 2021 lanserade Delmos Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Verktyget gör det möjligt att mäta och följa segregationen och dess utveckling både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer. För att tillsammans kunna skapa förändring behöver det finnas en grundläggande kunskap om hur segregationen ser ut. Syftet med Segregationsbarometern är att bidra till denna kunskap.

Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner, organisationer inom civilsamhället som arbetar med att minska och motverka segregation, samt forskare.

Systemets utgångspunkt är socioekonomisk boendesegregation. I systemet kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen, med hjälp av centrala mått och viktiga indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa.

I systemet kan användaren:

  • Följa segregationen och områdestypers utveckling över tid.
  • Göra analyser och titta på exempelvis skillnader och likheter mellan olika områden, exempelvis inom en kommun.
  • Göra analyser av utvecklingen på lägre geografiska nivåer inom en kommun eller ett län.

Gå till Segregationsbarometern

Delmos årsrapport 2021 – första gången som segregationen mäts så brett

Delmos publicerade i juli 2021 sin årsrapport ”Segregation i Sverige”. Årsrapporten är framtagen utifrån ett regeringsuppdrag om att visa hur den socioekonomiska boendesegregationen i Sverige har utvecklats.

Med denna årsrapport är det första gången som segregationen i Sverige mäts så brett. I rapporten redovisas även regeringsuppdraget om att ta fram ett rikstäckande index för att belysa skillnader i socioekonomisk status mellan områden (socioekonomiskt index).

Rapporten visar bland annat att segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Den visar även att höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Resultaten pekar också på att skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar mellan olika områden är så pass stora att platsen verkar ha betydelse för människors livschanser.

Delmos och SCB har tagit fram ett socioekonomiskt index

Delmos har tillsammans med Statistikmyndigheten SCB tagit fram ett rikstäckande index för att belysa skillnader i socioekonomisk status mellan områden. Detta arbete är utfört utifrån ett regeringsuppdrag.

Indexet är en viktig pusselbit för att analysera segregationens utveckling samt belysa hur olika områden förhåller sig till varandra när det gäller socioekonomiska faktorer. Indexet redovisas i Delmos årsrapport 2021 (länk) och indexet är även integrerat i statistikverktyget Segregationsbarometern.

Läs mer:

Ladda ned Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Länk till Segregationsbarometern

Läs mer om tidigare insatser mot segregation

Läs mer om Delmos uppdrag

Senast uppdaterad : 30 nov, 2021
Back To Top