skip to Main Content

Arbete mot segregation

Fotografi på nybyggnation av bostadshus och en lyftkran.

Segregation är ingen naturlag – den går att påverka. För att kunna förändra ett segregerat samhälle och förbättra invånarnas möjligheter till goda uppväxt- och levnadsvillkor, oavsett var de bor, är det viktigt med kunskap om vad som fungerar för att minska och motverka segregation.

Att mäta och följa segregation

Genom att arbeta med mätning och analys av segregation, kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling.

Insatserna kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.

Delmos har tagit fram flera verktyg för att mäta och följa segregation, däribland Segregationsbarometern (ett webbaserat uppföljningssystem för segregation), ett socioekonomiskt index samt områdestyper.

Utvärdering av tidigare insatser ger framgångsfaktorer

Staten har gjort flera tidigare satsningar mot segregation. Utvärderingar av dessa visar att de många gånger har haft betydelse för de individer och områden som har varit föremål för insatserna, men att de sällan lett till minskad segregation. Utvärderingar av tidigare insatser visar också att det finns flera framgångsfaktorer i arbetet mot segregation, bland annat långsiktighet, ett sektorsövergripande arbetssätt och tidiga och förebyggande insatser. Ofta krävs en kombination av generella och strukturella insatser samt riktade insatser till individen för att nå störst framgång i arbetet mot segregation.

Läs mer:

Läs mer om Att mäta och följa segregation

Läs mer om Tidigare insatser mot segregation

Läs mer om Viktiga framgångsfaktorer

Läs mer om regeringens strategi för att minska och motverka segregation

Läs mer om Delmos statsbidrag för att minska och motverka segregation

Senast uppdaterad : 30 nov, 2021
Back To Top