skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Om segregation

Fotografi på olika former av boende: villor, flerbostadshus och miljonprogramhus.

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Människor med liknande bakgrunder eller egenskaper samlas då exempelvis i liknande bostadsområden, i samma skolor och på samma delar av arbetsmarknaden. Det kan handla om att människor är uppdelade utifrån socioekonomiska förutsättningar, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Uppdelningen kan leda till ojämlika livsvillkor och även till problem som drabbar hela samhället.

Segregationens orsaker och konsekvenser

Segregationen i samhället uppstår på grund av strukturella orsaker, som exempelvis inkomstojämlikhet eller var olika typer av bostäder ligger i staden. Den uppkommer även av människors egna val, till exempel var man vill eller har möjlighet att bo eller gå i skola. Forskning visar att det är socioekonomiska skillnader som bäst förklarar segregationsmönster i Sverige.

Segregationen kan påverka människors uppväxt- och levnadsvillkor. Segregation blir ett problem när platsen påverkar människor så att de får mycket sämre livschanser än andra.

När de negativa konsekvenserna på individuell nivå drabbar många och är omfattande så påverkar det hela samhället. Dessutom kan segregationen försämra sammanhållningen i samhället.

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Det är höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever mest segregerat

Läs mer i Delmos rapport ”Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling”.

Segregationen går att förändra

Segregationen har uppkommit dels på grund av strukturer som finns i samhället, dels på grund av individuella val. Därmed går den också att förändra.
Det krävs kunskap, vilja, uthållighet och ett samordnat arbete mellan flera olika aktörer för att nå framgång i arbetet med att minska och motverka segregation.

Delegationen mot segregation arbetar främst med att motverka den socioekonomiska boendesegregationen och därigenom minska dess negativa konsekvenser i områden med socioekonomiska utmaningar.

Läs mer:

Vad är segregation?
Vad beror segregationen på?
När blir segregationen ett problem?
Insatser mot segregation
Delmos rapport ”Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling”
Läs mer om Delmos uppdrag
Läs regeringens strategi mot segregation

Senast uppdaterad : 1 dec, 2021
Back To Top