skip to Main Content

Uppdrag

Delegationen mot segregation ska bidra till att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Inom uppdraget ingår ett sektorsövergripande arbete för att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation – på nationell, regional och lokal nivå.

Främja samverkan och kunskapsutbyte

  • Myndigheten ska främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer.
  • Bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer.
  • Stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
  • Fördela statsbidrag.

Följa och sprida forskning och annan kunskap

  • Myndigheten ska följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Myndigheten ska även bidra till kunskapsutveckling genom analyser av bakomliggande orsaker till segregation och av insatser och metoder som kan bidra till att minska och motverka segregation. Denna kunskap ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer.
  • Myndigheten ska förse regeringen med analyser, utredningar och sektorsövergripande uppföljningar av utvecklingen i frågor som rör segregation.

Läs mer om myndighetens uppdrag:

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Delegationen mot segregation

Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

Inlämnade underlag till regeringen

Delegationen mot segregation har lämnat in en skrivelse till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation: Coronapandemins påverkan på arbetet mot segregation

Delegationen mot segregation har lämnat in ett budgetunderlag för åren 2022-2024: Delegationen mot segregations budgetunderlag 2022-2024

Myndigheten har också lämnat in en rapport om kvalitet i bidragshantering: Kvalitet i bidragshantering

Myndigheten ska enligt regleringsbrevet redovisa vilka strategiska prioriteringar som har gjorts respektive planeras för verksamheten under 2020 och framåt: Strategiska prioriteringar 2020-2023.

Uppdrag att förbereda avveckling

Delegationen mot segregation får i sitt regleringsbrev för 2022 i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Det är riksdagens budgetbeslut i november 2021 som är bakgrunden till uppdraget.

Regleringsbrevet slår också fast att Delmos under 2022 ska fördela statsbidrag till kommuner och regioner samt till vissa ideella organisationer för deras arbete att minska och motverka segregation. Det handlar om cirka 245 miljoner kronor. Delmos kommer att återkomma med utlysningen under 2022.

Myndighetens pågående uppdrag om att analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende hedersrelaterat våld och förtryck avbryts. Det arbetet som myndigheten hittills har genomfört, ska slutredovisas till regeringen senast den 1 maj 2022.

Senast uppdaterad : 1 mar, 2022
Back To Top