skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Tillgänglighetsredogörelse

Delegationen mot segregation redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för myndighetens webbplats och digitala tjänster, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Delegationen mot segregation (Delmos) står bakom den här webbplatsen. Delmos strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och våra digitala tjänster.

Den här sidan beskriver hur delmos.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

För redogörelse angående tillgängligheten på den digitala tjänsten Segregationsbarometern, se separat tillgänglighetsredogörelse i Segregationsbarometern.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om brister i digital tillgänglighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från delmos.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi återkommer med svar så snart vi kan, och senast inom en månad.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Delegationen mot segregation hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i digital tillgänglighet

Delmos har i januari 2021 åtgärdat de kända tillgänglighetsproblem som tidigare fanns på Delmos webbplats.

En av våra rapporter, Kunskapsöversikt om boendesegregation 2020, indikerar vid kontroll i Adobe att det skulle kunna finnas tillgänglighetsproblem gällande figurer samt relevant kapsling i rapporten. Det finns dock inga figurer i rapporten, och taggningen är korrekt så att läsordningen stämmer. Detta är därför inga brister som ska påverka möjligheten för alla att ta del av rapporten på samma villkor. Om du ändå skulle vilja ta del av rapporten i ett annat format, kontakta oss gärna på info@delmos.se.

Dokumentet Redovisning av statsbidrag 2020 saknar taggar för ett antal element. Detta påverkar dock inte exempelvis läsordningen. Önskar du ändå ta del av dokumentet i ett annat format, kontakta oss gärna på info@delmos.se.

Rapporten, Platsens betydelse, som är Delmos årsrapport 2022 har en extra version som är tillgänglighetsanpassad. Den har sammanfogade celler i tabellerna vilket kan innebära problem för tillgängligheten. Om du vill ha rapporten i ett annat format, vänligen kontakta oss på info@delmos.se eller 010-140 77 00.

Vi arbetar löpande med att granska både pdf:er och webbsidor för att hitta och åtgärda eventuella nya fel. Kontakta oss gärna ifall du skulle upptäcka problem som inte finns beskrivna på den här sidan.

Brister i digital tillgänglighet – e-tjänsten för statsbidrag

I februari 2021 publicerade Delmos en e-tjänst, för digital ansökan om statsbidrag. Denna e-tjänst är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder i e-tjänsterna kan sakna eller ha felaktiga alternativ-texter.
 • Sidor i E-tjänster och Min sida kan innehålla mer än en huvudrubrik.
 • Tabeller i E-tjänster och Min sida saknar maskinell angivelse för vilken rad respektive kolumn som utgör rubrik i raden/kolumnen.
 • Hjälptexter i e-tjänsten kräver att du tabbar eller klickar på sidan för att lämna hjälptexten.
 • E-tjänstens sidhuvud saknar genväg in på sidan.
 • E-tjänster som består av flera sidor beskriver detta som information i själva e-tjänsten, inte som information e-tjänstens URL.
 • Felmeddelanden i Min sida markeras enbart med röd färg. En ikon som markerar felet saknas för närvarande.
 • E-tjänsternas datumfält saknar instruktion för uppläsning i skärmläsare.
 • Pilikonen som används för att navigera i listor i Min sida saknar uppläst beskrivning.
 • Felmeddelanden får inte automatiskt fokus och läses inte automatiskt upp i samband med att e-tjänstens sida valideras.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Platshållartexter i e-tjänster kan ha något låg kontrast.
 • Fokus kan vara något diskret i e-tjänstens knappar, listor samt radioknappar.

Dokument

Vissa dokument på i e-tjänsten för statsbidrag fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. Dessa dokument fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska.

Åtgärder

Vi arbetar löpande med att åtgärda felen ovan. Vi räknar med att majoriteten av felen ska vara åtgärdade under hösten 2021.

Delegationen mot segregation använder i nuläget systemet Abou i version 2020.8 för e-tjänsten.

Systemet kommer under 2021 att uppdateras till en ny version: systemet Abou i version 2021.2. Denna uppgradering kommer att innebära att majoriteten av ovan nämnda brister då åtgärdas.

Vi arbetar löpande med granskning och åtgärder av bristerna.

Så har vi testat webbplatsen

En webbyrå har gjort en granskning av delmos.se. Webbyrån granskar även löpande nya funktioner.

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020 och är godkänd av kommunikationsansvarig.

En webbyrå har gått igenom hela webbplatsen med bland annat Siteimprove.

Granskningsrapport tillgänglighet Delmos.se

En första version av webbplatsen publicerades den 1 januari 2018. En uppdaterad version av webbplatsen publicerades den 15 juni 2018.

Angående budgetomröstningen i riksdagen

På grund av att Delegationen mot segregation enligt riksdagens omröstning om budgetreservation den 24 november 2021 ska förbereda avveckling av myndigheten till 2023 så är bristerna i tillgänglighet ovan ännu ej åtgärdade.

Så har vi testat e-tjänsten för ansökan om statsbidrag

Vår systemleverantör har låtit utföra en tillgänglighetsgranskning av den e-tjänsteplattform som används för e-tjänsten ansökan om statsbidrag. Tillgänglighetsgranskningen avser i det här fallet kraven i den europeiska standarden EN 301 549 som i Sverige gäller för offentlig sektor vid upphandling av digitala system och tjänster, och som även är basen för kraven i EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Granskningen är utförd dels genom att låta experter granska texter, koden, layouten och designen, dels genom praktiska tester av gränssnittet med hjälpmedel för att bedöma hur gränssnittet i praktiken presenteras för användare som behöver hjälpmedel för att ta del av gränssnittet. I denna granskning identifierades några avsteg från tillgänglighetsdirektivet som kan påverka e-tjänsten för ansökan om statsbidrag.

Senaste bedömningen gjordes manuellt av systemleverantören den 16 februari 2021 och är godkänd av ansvarig processledare.

Granskningsrapport tillgänglighet e-tjänsten för statsbidrag

E-tjänsten publicerades första gången den 18 februari 2021.

E-tjänsten för statsbidrag

 

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 1 oktober 2021.

Synpunkt angående tillgänglighet på Delmos.se

 • Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess.

Senast uppdaterad : 1 jul, 2022
Back To Top