skip to Main Content

Statistik och uppföljning

Delegationen mot segregationen har sedan 2018 ett flertal uppdrag som har bäring på statistik och uppföljning. Det gäller bland annat att mäta och följa segregationens utveckling i Sverige och att tillsammans med SCB ta fram ett socioekonomiskt index.

Delmos utvecklar nu också ett webbaserat uppföljningssystem. Systemet ska kunna användas av relevanta aktörer, exempelvis beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, för att mäta, följa och analysera segregationen och dess utveckling.

 

Delmos tar fram uppföljningssystem

Delmos arbetar med att ta fram ett webbaserat uppföljningssystem. Systemet ska göra det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling på nationell, regional och lokal nivå samt på ännu mer detaljerad nivå inom kommuner. Systemet kan därför ge en samlad bild av segregationen i Sverige.

Uppföljningssystemet kommer att lanseras på webben under 2021.

Först i sitt slag

I dag finns inget enhetligt officiellt sätt att mäta och kontinuerligt följa upp hur segregationen ser ut och utvecklas i Sverige. Det saknas även ett uppföljningssystem som samlat publicerar sektorsövergripande statistik som på ett enkelt sätt gör det möjligt att följa segregationens utveckling över tid i Sverige. Det har inte heller tidigare funnits en samlad officiell statistik över segregation i Sverige, där indikatorer rörande arbetsmarknad, boende, utbildning, hälsa och demokrati mäts i ett och samma system.

Delmos webbaserade uppföljningssystem blir därför först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet gör det också möjligt att visualisera statistiken på flera olika användarvänliga och pedagogiska sätt.

Utgår från DeSO och RegSO

Systemet kommer att utgå från en ny typ av områdesindelning, som SCB har tagit fram i nära samarbete med Delmos och Sveriges kommuner. Tidigare har det inte funnits någon områdesindelning som lämpar sig för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden. Se mer nedan under rubriken Områdesindelning – DeSO och RegSO.

Systemet kommer att utformas utifrån bland annat förslagen i den analys och rapport (“Ett nationellt system för uppföljning av segregation”) som Delmos lämnade in till regeringen 2018 i enlighet med uppdraget att utveckla ett uppföljningssystem.

Läs mer i nyhetsartikeln om uppföljningssystemet

Läs rapporten Ett nationellt uppföljningssystem av segregation

Läs mer i pressmeddelandet Segregation ska kunna följas upp nationellt

 

Delmos ska mäta och följa segregationens utveckling i Sverige

I regleringsbrevet för 2020 fick Delmos i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning och analys av segregationens utveckling i Sverige.

Analysen kommer att visa hur segregation och socioekonomiska skillnader har förändrats de senaste tio åren. Den kommer därför både att bidra med fakta och skapa en bred och nyanserad bild av segregationen och dess utveckling.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i form av en rapport senast i mars 2021.

Analysen tas fram ur det uppföljningssystem som Delmos nu utvecklar.

Läs mer i artikeln Segregationens utveckling i Sverige ska mätas 

 

Delmos och SCB ska ta fram ett rikstäckande index

Sommaren 2020 fick Delmos även i uppdrag av regeringen att ta fram ett index för att belysa socioekonomiska faktorer. Uppdraget innebär att Delmos tillsammans med SCB ska utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra när det gäller socioekonomiska faktorer. Ett index blir en viktig pusselbit i att förbättra möjligheten att bland annat analysera segregationens utveckling.

Indexet kommer även att vara en central del i det webbaserade uppföljningssystemet.

Läs mer om regeringsuppdraget i artikeln Delmos ska ta fram ett index

 

Annan statistik i dagsläget

I dagsläget finns det i SCB:s allmänna statistikdatabas statistik med koppling till segregation. SCB redovisar också i sitt registerdata för integration särskild statistik för de stadsdelar som omfattades av lokala utvecklingsavtal (LUA, 2007–2011) och det urbana utvecklingsarbetet (URB, 2012–2015).

Flera myndigheter publicerar också en viss sektors eller ett visst sakområdes specifika statistik på sina webbplatser eller i separata databaser, men det finns ingen samlad bild.

Delmos uppföljningssystem kommer att ge en samlad bild.

SCB:s allmänna statistikdatabas

SCB:s registerdata för integration

 

Områdesindelning – DeSO och RegSO

Tidigare har det inte funnits någon områdesindelning som lämpar sig för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden inom och mellan kommuner och som visar hur olika områden förhåller sig till varandra. Men sedan 1 januari 2018 finns DeSO, som är demografiska statistikområden. Sedan juni 2020 finns även RegSO, som är regionala statistikområden.

Delmos webbaserade uppföljningssystem kommer att inkludera både DeSO och RegSO. Den rikstäckande indelningen för DeSO och RegSO följer läns- och kommungränserna.

  • DeSO delar in Sverige i 5 984 områden som har mellan cirka 700 och 2 700 invånare. Några viktiga byggstenar som använts för att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt. DeSO gör det möjligt att på ett bättre sätt göra analyser utifrån statistik på små geografiska områden.
  • DeSO-indelningen är mest lik indelningen av valdistrikt. Men medan valdistrikt utgår från att ingen ska få för långt till en vallokal, utgår DeSO-indelningen från att synliggöra olika socioekonomiska skillnader, till exempel mellan olika bostadsområden eller mellan tätorter och glesare bebyggelse. Indelningen tar därför hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna i möjligaste mån följer till exempel gator, vattendrag och järnvägar.
  • RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare.
  • RegSO skapades genom att DeSO aggregerades och gavs en beteckning. Uppdraget utfördes av SCB i nära samarbete med landets kommuner och Delegationen mot segregation (Delmos).
  • Du hittar mer information om DeSO och RegSO på SCB:s webbplats.

SCB – demografiska statistikområden

SCB – regionala statistikområden

Senast uppdaterad : 23 okt, 2020
Back To Top