skip to Main Content

Segregationsbarometern

Monopolhus i olika färger på en karta.

Segregationsbarometern är ett webbaserat statistikverktyg som Delmos har utvecklat för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige.

Med Segregationsbarometern är det nu möjligt att följa upp segregationen i Sverige på bred bas. Systemet gör det möjligt att mäta många olika indikatorer inom vitt skilda samhällsområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa på flera olika geografiska nivåer.

I verktyget kan användarna också visualisera segregationen genom en kartfunktion, och analysera den med hjälp av två centrala mått: områdestyper och ojämlikhetsindex.

Delmos lanserade verktyget i september 2021.

Gå direkt till Segregationsbarometern.

Därför har Delmos tagit fram Segregationsbarometern

Att mäta och följa segregation är viktigt. Det har betydelse för hur vi i samhället tar oss an utmaningen att minska och motverka den. För att tillsammans kunna skapa förändring behöver det finnas en grundläggande kunskap om hur segregationen ser ut. Syftet med Segregationsbarometern är att bidra till denna kunskap.

Delmos har med Segregationsbarometern arbetat för att skapa ett användarvänligt verktyg som gör det enkelt att ta till sig information kring en fråga som är komplex och som spänner över flera sektorer. Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner, organisationer inom civilsamhället som arbetar med att minska och motverka segregation, samt forskare.

Verktyget gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling i hela Sverige – både på regional och lokal nivå samt på ännu mer detaljerad nivå inom kommuner. Genom att arbeta med Segregationsbarometern kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling genom insatser som kan bli mer träffsäkra och få större effekt, då de baseras på kunskap och statistik.

Verktyg för att analysera socioekonomisk segregation

Utgångspunkten för Segregationsbarometern är socioekonomisk boendesegregation. Några av de centrala aspekterna i Segregationsbarometern är den geografiska platsens betydelse och det faktum att segregationen inte är statisk utan förändras över tid.

Med hjälp av verktyget kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen. Segregationsbarometern innehåller olika mått, i form av ojämlikhetsindex och områdestyper, som är centrala för att mäta och följa segregation och som ska underlätta användarnas analys. Plattformen innehåller även viktiga indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa, däribland ”disponibel inkomst per konsumtionsenhet” och ”andel inskrivna barn i förskolan”.

Användaren kommer också att kunna bryta ner indikatorerna på bakgrundsvariabler som kön och åldersgrupp. En central och viktig funktion i Segregationsbarometern är en interaktiv karta som gör att användarna kan skapa sig en förståelse för segregationen och platsens betydelse.

Med hjälp av verktyget kan användaren alltså analysera likheter och skillnader inom exempelvis en kommun, eftersom det går att bryta ner indikatorerna på lägre geografiska nivåer.

Regeringsuppdrag i grunden

Verktyget har utformats bland annat utifrån den analys och rapport som Delmos lämnade in till regeringen i december 2018 (“Ett nationellt system för uppföljning av segregation”), med anledning av regeringsuppdraget att utveckla ett uppföljningssystem.
Delmos har, parallellt med framtagandet av Segregationsbarometern, även arbetat med följande två regeringsuppdrag som är tätt kopplade till det digitala verktyget:

  • Uppdrag att ihop med SCB ta fram ett rikstäckande index för att belysa socioekonomisk status på områden.
  • Uppdrag att ta fram en rapport med en kartläggning och analys av segregationens utveckling i Sverige.

Det rikstäckande socioekonomiska indexet är integrerat i Segregationsbarometern i form av måttet områdestyper, som tagits fram utifrån detta index.

Läs mer om rapporten Årsrapport 2021.

Läs mer om regeringsuppdragen.

Läs mer:

Röster om Segregationsbarometern:

I arbetet med att utveckla systemet har Delmos arbetat med en referensgrupp med aktörer som systemet riktar sig till, exempelvis inom kommun, region och civilsamhälle. Du hittar intervjuer med flera av personerna i referensgruppen på Delmos webbplats.

“Även Norrlands inland har utmaningar”

”Viktigt att titta på hela staden”

”Äntligen får vi ett gemensamt språk om segregation”

Senast uppdaterad : 30 sep, 2021
Back To Top