skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Artikelserie: Segregation
och covid-19

Bild på coronaviruset

Den pågående coronapandemin verkar drabba människor olika beroende på var de bor. Men vilka konsekvenser på segregationen har covid-19 på lång sikt? I artikelserien nedan har Delmos bett flera forskare och myndigheter att utifrån sina perspektiv analysera och resonera om hur covid-19 påverkar segregationen på kort och lång sikt och vad som kan göras åt det.

Publicerade artiklar

Artikel 1: Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad, av Eskil Wadensjö

Artikel 2: Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin, av Martin Grander och Tapio Salonen

Artikel 3: Boendesegregation och covid-19 i Sverige, av Eva Andersson

Artikel 4: Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden, av Maria Brandén

Artikel 5: Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden? av Pernilla Andersson Joona

Artikel 6: Den svenska skolan och coronapandemin – om skolans likvärdighet och segregation, av Björn Åstrand

Artikel 7: Pandemins påverkan på unga och civilsamhället – möjliga konsekvenser för segregationen, av Vanessa Sevedag

Artikel 8: Covid-19, segregation och brottslighet, av Manne Gerell

Artikel 9: “Pandemin har förstärkt upplevelsen av utanförskap” 

Artikel 10: Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet, av Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert 

Artikel 11: “Alla ska ha samma möjligheter att möta pandemin”

Artikel 12: ”Kriskommunikationen nådde inte ut till alla”

Artikel 13: Kris och politik mot segregation: Generella eller selektiva åtgärder?

Artikel 14: ”Att stänga butiken skulle kännas som ett stort misslyckande”

Artikel 15: Coronapandemin och det ömsesidiga beroendet – Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden

Artikel 16: ”När det gäller tillit finns inget enhetligt Sverige”

Artikel 17: Pandemin och icke-mottagarna

Artikel 18: ”Pandemin kan bli startskottet för förstärkt mobilisering mot segregation”

Om artikelserien

Syftet med artikelserien är att bidra med en ökad kunskap om hur omfattande samhällsförändringar som coronapandemin kan komma att påverka segregationen i samhället på kort och lång sikt, vilka konsekvenser det får i sin tur, och de åtgärder som behöver vidtas för att inte segregationen ska öka till följd av pandemin. Delegationen mot segregation har frågat flera forskare och myndigheter om de har haft möjlighet att bidra med en artikel till serien. Myndigheten önskade en kvalitativ analys där artikelförfattarna skulle utgå från aktuell kunskap om hur tidigare kriser likt coronapandemin påverkat samhällsutvecklingen. Myndigheten har också intervjuat ett antal aktörer, för att de skulle kunna ge sina perspektiv på segregation och covid-19.

Den första delen av artikelserien består av artiklar som är skrivna av forskare och myndighetspersoner på uppdrag av Delegationen mot segregation. Artiklarna belyser områden som boende, arbete, utbildning, brottslighet och civilsamhället. Skribenterna är inte medicinska eller epidemiologiska experter utan skriver utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Den första delen av artikelserien publicerades under slutet av 2020.

Från och med den 25 februari 2021 fortsätter artikelserien i del 2. Fokus i artiklarna ligger då på områden med socioekonomiska utmaningar, samt hur förutsättningarna kan förbättras i dessa områden.

Myndigheten har bestämt formen för artikelserien, men det är skribenterna och intervjupersonerna som själva står för sina analyser, resonemang och förslag som presenteras i artiklarna.

Artikelserien vänder sig främst till kommuner, aktörer inom skolan och på bostadsmarknaden, politiker samt andra som är med och arbetar för ett hållbart samhälle.

Mer om artikelserien

Läs Delmos nyhet om artikelserien: Ny artikelserie: hur påverkas segregationen av coronapandemin?

Läs mer om artikelseriens andra del: Utsatta grupper i samhället drabbas dubbelt av pandemin

Senast uppdaterad : 19 apr, 2021
Back To Top