skip to Main Content

Samråd med civilsamhället: förebyggande insatser med anledning av coronavirusets påverkan på segregation

Vad: Samråd med särskilt inbjudna civilsamhällesaktörer.
Tid: 10 juni kl 13-16
Plats: Webbinarium via Zoom
Arrangör: Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) och Delegationen mot segregation (Delmos)

Just nu pågår en kris i samhället till följd av det nya coronaviruset. Det finns dessutom redan mycket som pekar på att situationen kan ha konsekvenser för segregation.

Delegationen mot segregation (Delmos) bjuder tillsammans med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) därför in till samråd med relevanta aktörer från civilsamhället. Inbjudan krävs.

Samrådet fokuserar på arbetet med de utmaningar som kommer efter den akuta coronakrisen. Det är idag svårt att förutse krisens långsiktiga effekter. För att stå rustade inför eventuella samhällsomställningar, är det angeläget att fånga upp orsakssamband och konsekvenser.

Coronakrisen har satt ljuset på problematik som handlar om trångboddhet, ökat våld i hemmen, psykisk ohälsa, arbetslöshet, nedlagda mötesplatser och otrygga miljöer. För att rusta samhället i stort, och i synnerhet de områden som redan befinner sig i socioekonomisk utsatthet, krävs insatser som hanterar dessa utmaningar.

Det är också viktigt att diskutera civilsamhällets respektive det offentligas roller i arbetet.

Back To Top