skip to Main Content

Integritetspolicy för Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation värnar om din personliga integritet. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter handlar om allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det gäller mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

Delegationen mot segregation (org.nr 202100-6701) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Offentlighetsprincipen

Delegationen mot segregation är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till myndigheten blir allmänna handlingar. Handlingar är allt som innehåller information av något slag: text, bild eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Reglerna om personuppgiftsbehandling inverkar inte på Delegationen mot segregations skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar ska bevaras och gallras (tas bort) enligt de regler som finns i arkivlagstiftningen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Delegationen mot segregation samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.

Så här behandlar Delegationen mot segregation personuppgifter om anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare får Delegationen mot segregation lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Så här behandlar Delegationen mot segregation personuppgifter om arbetssökande

Personuppgifterna kommer bara att användas inom Delegationen mot segregation för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Du som söker tjänster via Delegationen mot segregations rekryteringsverktyg samtycker till personuppgiftsbehandling via verktyget. Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att lagras i rekryteringsdatabasen i två år efter att rekryteringsärendet avslutats enligt Delegationen mot segregations gallringsföreskrifter.

Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Delegationen mot segregation använder sig här av ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Så här behandlar Delegationen mot segregation dina personuppgifter om du har ansökt om statsbidrag

En ansökan om statsbidrag innebär en handläggningsprocess som avslutas med ett beslut. I dessa fall är ändamålet med behandlingen en myndighetsutövande uppgift. Handlingar som rör statsbidrag – med eller utan personuppgifter – är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Det gäller oavsett om det är digitala eller fysiska handlingar.

Så här behandlar Delegationen mot segregation personuppgifter vid utlämning av informationsmaterial, prenumeration av nyhetsbrev, andra prenumerationer samt anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller begäran av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan när som helst avsluta din prenumeration på Delmos nyhetsbrev och pressmeddelanden.

För att avsluta din prenumeration på nyhetsbreven klickar du på länken ”Avprenumerera” längst ner i nyhetsbreven från Delmos.

För att avsluta din prenumeration på pressmeddelanden klickar du på länken för att avanmäla dig från framtida utskick. Denna länk finns längst ner i pressmeddelandeutskicken från Delmos. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen.

I vissa fall använder Delegationen mot segregation sig av s.k. personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Delegationen mot segregation samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Delegationen mot segregation ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Delegationen mot segregation kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen av personuppgifter bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Delegationen mot segregation inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Delegationen mot segregation kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas av myndigheten? Kontakta info@delmos.se. Skriv ”Till dataskyddsombud” i ämnesraden.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad : 30 okt, 2020
Back To Top