skip to Main Content

Inriktningar för vissa ideella organisationer

Ideella organisationer kan ansöka om statsbidrag för tre olika inriktningar: kunskaps- och metodutveckling, gemensamt agerande och strategisk samverkan, samt direkta insatser med utgångspunkt i lokala och regionala behov. 

Inriktningar som ideella organisationer kan ansöka om bidrag för:

Kunskaps- och metodutveckling 

Många organisationer i det civila samhället har goda kunskaper om uppväxt- och levnadsvillkoren i socioekonomiskt utsatta områden och hur villkoren skiljer sig från andra bostadsområden. Med hjälp av statsbidraget kan organisationer systematisera den kunskapen i relation till segregationsfrågor.  

Det kunskapsfrämjande arbetet ska bidra till att insatserna blir strategiska, det vill säga utgå från de behov som finns. Förutsättningarna för att arbetet blir strategiskt förbättras om segregationens nuläge, orsaker och konsekvenser används som utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Det kan till exempel handla om att sammanställa kunskap om hur invånare i olika bostadsområden uppfattar sin situation och vad som kan göras för att minska och motverka segregationen.  

Många organisationer i det civila samhället kan nå invånare som offentlig sektor saknar kanaler till. Civilsamhället har därför en viktig funktion i arbetet med att minska och motverka segregation, till exempel genom att fånga upp och samla invånarnas röster. Det kunskapsunderlaget kan sedan föras vidare till beslutsfattare som har mandat och verktyg att förändra de strukturer som ligger till grund för segregationen. 

Ett sådant arbetssätt kräver förankring i kommunal eller regional verksamhet så att invånarnas och civilsamhällets analyser kan införlivas i övergripande strategier och handlingsplaner. Detta är en av anledningarna till att det är viktigt att civilsamhället arbetar tillsammans med kommuner och/eller regioner. Ett sådant arbetssätt ger förutsättningar för den demokratiska delaktigheten att öka. 

Civilsamhällets organisationer kan söka statsbidrag för att inhämta kunskap om segregationens orsaker, nuläge och konsekvenser. En organisation som tidigare har fått statsbidrag för kunskaps- och metodutveckling kan även ansöka om bidrag för att följa upp det arbetet. Arbetet med att ta fram kunskap kan bygga på dialog med invånare genom exempelvis workshops, samråd, ”walk- and talk” och seminariedagar, där organisationen sedan sammanställer resultatet av dialogen och använder det i utvecklingsarbetet.  

Gemensamt agerande och strategisk samverkan 

För att bryta segregationens negativa konsekvenser krävs samverkan, där olika aktörer handlar utifrån ett gemensamt mål. När civilsamhällets organisationer samverkar kan resurser och arbetsinsatser koordineras så att effekten blir större. Dessutom kan konkurrens undvikas eftersom varje partnerorganisation har en roll utifrån det gemensamma målet och kan genomföra de insatser de har bäst förutsättningar för.   

För att stimulera till möten mellan människor med olika socioekonomiska förutsättningar, kan aktörer i ett visst område eller aktörer i olika stadsdelar samverka. Delegationen mot segregation vill också stimulera till en ökad samverkan där näringslivet, akademin och offentliga aktörer samordnar sig med civilsamhällets aktörer i syfte att motverka segregation.  

Ideella organisationer kan ansöka om bidrag för att anta en samordnande roll. Organisationen ansöker då för allt arbete som den tillsammans med sina partnerorganisationer ska utföra. Det är den samordnande organisationen som håller kontakten med Delegationen mot segregation. Den samordnande organisationen ska också skapa ett strategiskt ramverk för det lokala arbetet tillsammans med partnerorganisationerna. Varje partnerorganisation utför sedan de aktiviteter som aktörerna ansökt om bidrag för. En kapacitetsstark samordnande organisation kan också anta rollen som mentor för partnerorganisationerna, om det behövs. 

I vissa områden finns det inte en naturlig samordnande part. I sådana områden kan en organisation söka statsbidrag för att under ett år undersöka förutsättningarna för att ta en samordnande roll i det lokala arbetet med att minska och motverka segregation. 

Direkta insatser med utgångspunkt i lokala eller regionala behov 

Delegationen mot segregation kan ge bidrag för riktade insatser som görs lokalt eller regionalt i syfte att minska och motverka segregation. Det kan exempelvis handla om att skapa mötesplatser eller att genomföra åtgärder som främjar trygghet eller en aktiv fritid.  

För att beviljas bidrag krävs också att insatsen sker i en strategisk kontext. Det innebär att det ska finnas ett tydligt behov av dessa insatser. Dessa behov kan organisationen ha identifierat antingen genom samordning och samverkan med aktörer eller genom att ha tagit fram kunskap om segregationens nuläge och konsekvenser. 

Rätt åtgärder i ett tidigt skede kan bidra till förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor och ökad jämlikhet. 

Senast uppdaterad : 24 feb, 2021
Back To Top