skip to Main Content

Inriktningar för kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund kan ansöka om statsbidrag för tre olika inriktningar: kunskaps- och metodutveckling, gemensamt agerande och strategisk samverkan, samt direkta insatser med utgångspunkt i lokala eller regionala behov. 

Inriktningar som kommuner, regioner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för: 

Kunskaps- och metodutveckling 

Delegationen mot segregation vill stimulera till ett strategiskt kunskapsbaserat arbete om segregationens orsaker och nuläge. En viktig del i kunskaps-utvecklingen gällande segregation handlar om att upptäcka, kartlägga och synliggöra de bakomliggande orsakerna till segregation mellan olika områden i exempelvis en kommun eller en region.  

Det kan innebära att synliggöra hur stadsplaneringen kan förbättras, ta reda på hur arbetsmarknaden har utvecklats eller hur skolresultaten har förändrats. En kommun, en region eller ett kommunalförbund som tidigare har fått statsbidrag för kunskaps- och metodutveckling kan ansöka om bidrag för att följa upp det arbetet. 

Gemensamt agerande och strategisk samverkan 

Statsbidraget ska stimulera till strategisk samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Det finns stora fördelar med strategisk samverkan, dels för att ta fram och sprida kunskap, dels för att stärka varandras arbete så att insatserna får större effekt. 

För en god samverkan behövs en gemensam lägesbild, analys och målbild där berörda aktörer medverkar för att samordna insatserna för att minska och motverka segregation. Kommuner, regioner och kommunalförbund kan ansöka om statsbidrag för att etablera en sådan samverkan eller för att vidareutveckla en redan befintlig samverkan med aktörer på lokal och regional nivå.  

Kommuner, regioner och kommunalförbund kan också ansöka om bidrag för att samordna civilsamhällets arbete med att minska och motverka segregation. Civilsamhällets organisationer har en unik roll med en lokal förankring och områdeskunskap, och kan därmed bidra till att lösa utmaningar som det offentliga inte kan göra på egen hand. 

Bidrag kan även sökas för utbyte av erfarenheter och kunskap samt för utveckling av nätverk mellan kommuner och regioner, myndigheter, forskare, näringsliv, organisationer inom civilsamhället eller andra relevanta aktörer. 

Direkta insatser med utgångspunkt i lokala eller regionala behov 

För att kunna arbeta med direkta insatser för att minska och motverka segregation krävs det kunskap om segregationens nuläge och segregationens orsaker ur ett lokalt eller regionalt perspektiv. När en aktör har identifierat orsaker och nuläge kan statsbidraget också användas till direkta insatser för att minska och motverka segregation.  

Det är viktigt att insatserna hänger ihop med det som aktören i fråga har identifierat i kartläggningen. Rätt insatser i ett tidigt skede kan bidra till goda och likvärdiga möjligheter för alla. 

Senast uppdaterad : 2 mar, 2021
Back To Top