skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Stora skillnader i levnadsvillkor för unga

Segregationen påverkar ungas uppväxt- och livsvillkor. Det visar en rapport som myndigheten Delegationen mot segregation lämnar till regeringen. Bland annat bor nästan 28 procent av barnen i områden med socioekonomiska utmaningar i familjer där inkomsterna inte räcker till de nödvändigaste utgifterna.

– För boende i områden med socioekonomiska utmaningar är segregationen sällan självvald eller fördelaktig, det gäller särskilt barn och unga. Det är allvarligt att det är så stora skillnader i förutsättningar för unga runt om i landet, säger Charlotte Johansson, tf direktör för Delegationen mot segregation.

I rapporten, som presenteras för Kulturdepartementet idag, har Delegationen mot segregation gjort en kvantitativ jämförelse mellan ungas villkor i områden med socioekonomiska utmaningar, områden med goda socioekonomiska förutsättningar, områden på landsbygderna samt riket som helhet. Oavsett om det handlar om ekonomiska förutsättningar, studieresultat eller etablering på arbetsmarknaden, halkar unga på landsbygderna, men främst unga i områden med socioekonomiska utmaningar, efter.

Nästan 28 procent av barnen i områden med socioekonomiska utmaningar bor i familjer där inkomsterna inte räcker till de nödvändigaste utgifterna. Motsvarande siffra i områden med goda socioekonomiska förhållanden är cirka 2 procent. Särskilt allvarligt är att 42 procent av utrikes födda barn i områden med socioekonomiska utmaningar lever i familjer där inkomsterna inte räcker till.

Skillnader mellan studieresultat visar sig också mellan unga i de olika områdena, exempelvis har endast 54 procent av unga i områden med socioekonomiska utmaningar slutfört gymnasieskolan inom 3 år. Motsvarande siffra för landsbygderna är drygt 76 procent och för områden med goda socioekonomiska förutsättningar nästan 83 procent. Även när det kommer till andelen unga som varken arbetar eller studerar finns det en skillnad: cirka 13 procent bland unga boende i områden med socioekonomiska utmaningar varken arbetar eller studerar, vilket kan jämföras med cirka 5 procent av unga i områden med goda socioekonomiska förutsättningar.

– Forskning i Sverige visar att platsen man bor på har betydelse. Konsekvenser av var man bor kan vara positiva för dem som bor eller växer upp i områden med goda socioekonomiska förutsättningar, men samtidigt visar de flesta studier att det kan få negativa konsekvenser för dem i områden med socioekonomiska utmaningar, säger Charlotte Johansson.

I rapporten ger Delegationen mot segregation regeringen förslag på utvecklingsområden, b. la att det finns behov av ökad kunskap om segregationens effekter för unga samt att fler aktörer i samhället måste arbeta tillsammans för att minska och motverka segregation och skapa förutsättningar för unga.

Med rapporten slutför Delegationen mot segregation sitt uppdrag till regeringen att inkomma med analyser som kan bidra till utvecklingen av regeringens ungdomspolitik.

Ladda ned “Segregationens konsekvenser för unga – Analys till regeringens ungdomspolitik”

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:
E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 072-144 77 10

Back To Top